I enkelte tilfeller der det foreligger faglige grunner til å anta at risikoen for fremtidig seksuell vold er forhøyet, til tross for at dette ikke kommer frem ved screening, kan innsatte henvises til utredning i BASIS via en sikkerhetsventil.

Inntak til behandling besluttes etter en omfattende utredning gjennomført av BASIS’ behandlingsteam. Utredningen følger vanlige prosedyrer i psykisk helsevern, med tillegg av utredning av seksuallovbruddsrelaterte risiko- og ressursområder.

Basert på en samlet kasusformulering der den enkeltes risikoområder og ressurser ses i sammenheng, utarbeider behandler og pasient en individualisert behandlingsplan som danner grunnlaget for påfølgende behandling.