Seksuell helse er et neglisjert tema i norske fengsler. Innsatte er overrepresentert i statistikkene for seksuelle overgrep, både som ofre og utøvere. Seksuell helse er viktig for god livskvalitet, men i praksis er tematikken underkommunisert vs. fysisk og psykisk helse.

Seksualomsorg i kriminalomsorgen er en pilot som setter temaet på dagsorden både for ansatte og innsatte, med mål om å bidra til bedre livskvalitet, mestringsfølelse og en bedre tilbakeføring til samfunnet.

Prosjektet ble initiert av fengselsleder Nils L. Finstad i Oslo fengsel, inspirert av bokgave med bøker om seksuell helse fra Nytfestivalen i november 2019.  Prosjektbeskrivelsen ble utarbeidet i samarbeid med Sustainable Passions, som også står bak Nytfestivalen og er samarbeidspartner i prosjektet som startet i 2020.

I 2021 ble også Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt med kvinnelige innsatte med i prosjektet, og Oslo friomsorgskontor i 2022/2023. Dette innebærer at også domfelte som er under straffegjennomføring i samfunnet ble inkludert i prosjektet. 

Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet, gjennom deres tilskuddsordning for oppfølging av Strategi for seksuell helse (2017-2022): Snakk om det!.

I 2023 fikk Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) tilskudd til å utarbeide en digital etterutdanning om seksuell helse. Dette vil bli gratis og tilgjengelig for alle gjennom Virksomhetsplattformen i 2024.

Tiltak

Kompetanseheving for ansatte
For å kunne bringe seksuell helse inn i oppfølgings- og rehabiliteringsarbeidet er det essensielt å forstå relevansen, og hvordan temaet kan påvirke handlingsmønster og livskvalitet - uansett dom. Videre må man bli trygg på hvordan temaet kan tas opp i praksis, på en inkluderende måte og med et språk man er komfortabel med. Med dette prosjektet introduserer vi seksuell helsekompetanse som en integrert del av rehabiliteringsarbeidet. Tiltak inkluderer fagdag for alle ansatte og mer omfattende opplæring av noen utvalgte ansatte.
 
Samtalegrupper
Samtalegruppene dreier seg om tema som intimitet, kjærlighet og seksualitet. Hensikten er å skape et forum der de innsatte kan få erfaring i å snakke om disse temaene, speile seg i hverandre og reflektere med mulighet for bedre selvinnsikt og selvfølelse. Noe av det viktigste er å gi de innsatte erfaring med at det er mulig å snakke om disse temaene. Tiltaket ledes av betjenter/andre ansatte som har gjennomgått opplæring. Hver gruppe møtes ca. seks ganger. Det er åpent for alle og har ikke fokus på lovbruddskategori.
 
Temahefte om seksuell helse
Brosjyrer er en viktig og effektiv informasjonskanal i fengselet. Disse kan innsatte ta med seg og lese på cellen, og terskelen er lav, også for temaer som for noen er forbundet med skam eller tabu. Vi har laget et lettlest, konkret temahefte om seksuell helse. Hensikten er å øke bevisstheten om temaet og formidle relevant basiskunnskap. Temaheftet er utarbeidet i dialog med innsatte. Et hefte for kvinnelige innsatte er under utarbeidelse, og det vil lages en egen versjon for Friomsorgen.
Seksuell helse-dag 
Dette er en hyggelig dag for de innsatt med seksuell helse i fokus. Det er foredrag, panelsamtaler m.v. som formidler relevant fagkunnskap og aktuelle temaer på en engasjerende og lettfattelig måte. Hovedmålgruppen er innsatte, men ansatte samt inviterte fra andre deler av kriminalomsorgen er også invitert. Tiltaket har vært gjennomført i Oslo fengsel og på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.
 
Temasamlinger
Dette er kortere samlinger der tema og innhold planlegges i dialog med domfelte. Det kan være med en ekstern fagperson, det kan knyttes mot en film. Målet er dialog og refleksjon.
 
Nasjonalt fagseminar for kriminalomsorgen
22. april 2022 ble det gjennomført en fagdag på KRUS og online, med 130 deltagere fra hele landet. Fagdagen satte søkelyset på hva seksuell helse er og hvorfor det er relevant også innen kriminalomsorgen. Fokuset var på seksuell helse som en positiv ressurs, med faginnlegg, samtaler og erfaringsdeling både fra fagpersoner, ansatte og domfelte. Fagdagen var et samarbeid med KRUS og Region øst.
 
Skape oppmerksomhet og økt bevissthet om temaet internt i kriminalomsorgen og gjennom media
Det er et mål å løfte temaet opp på den offentlige dagsorden og skape økt bevissthet både innenfor kriminalomsorgen og helsevesenet samt blant beslutningstagere. Prosjektgruppen har bl.a. holdt foredrag om prosjektet på Seksuallovbruddskonferansen på KRUS, deltatt på panelsamtale på Nytfestivalen og blitt intervjuet av Ukeslutt og Ekko på NRK radio P2. Det har vært mye positiv oppmerksomhet fra andre deler av kriminalomsorgen.

Her er noen lenker:
Det er også skrevet en fagartikkel i samarbeid med OsloMet som vil publiseres i Fontene høsten 2022, og en fagfellevurdert artikkel under planlegging.
 
Regional og nasjonal videreføring
Denne nettsiden er en del av prosjektarbeidet med å spre kunnskap og erfaringer om prosjektet. Dokumentasjon av noen av tiltakene over vil også legges ut her i løpet av 2022 til veiledning for å videreføre eller til inspirasjon for å igangsette tiltak. I samarbeid med KRUS (Kriminalomsorgens utdanningssenter) vil det utarbeides etterutdanningskurs om temaet. Det vil også bli en regional oppfølging i samarbeid med Region øst. 
 
I tillegg til interne prosjektgrupper der både ledelse, innsatte og betjenter er representert, er det opprettet en ekstern referansegruppe for prosjektet.  Røverradion, Wayback Livet etter soning, Nettverk etter soning (Røde kors), Bydel Gamle Oslo (ansvarlig for primærhelsetjenester i fengsel) og Kriminalomsorgens utdanningstjeneste KRUS deltar i referansegruppen.

Faglig bakgrunn

Mange innsatte sliter med sammensatte og komplekse problemer (Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel, Helsedirektoratet 2013).

Dette krever en helhetlig tilnærming når man jobber med innsatte, likevel er seksuell helse sjelden eller aldri et tema – med mindre det er snakk om overgrep. Samtidig vektlegger regjeringen betydningen av en god rehabilitering (Redusert tilbakefall til ny kriminalitet. Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff 2017-2021).

Det er i løpet av de siste fem årene gjennomført to kvalitative undersøkelser relatert til innsatte og seksuell helse i Norge. Masteroppgaven Blir de innsatte i Oslo fengsel anerkjent som seksuelle vesener, og har de ansatte seksualitet og seksuell helse som tema i det daglige arbeidet med innsatte (Høyborg, S. og Hansen Urdal, S. Aalborg universitet 2015) viser at de ansatte anser seksualitet og seksuell helse hos innsatte å være en viktig tematikk, men at det ikke er fokus på dette i deres arbeid. Oppgaven Forvaltning av seksualitet blant mannlige innsatte under soning (Kvalevåg, S Universitetet i Agder 2017) tar for seg innsatte, som gir uttrykk for at det å ha et fungerende seksualliv i fengselet er viktig bl.a. for deres psykiske helse og evne til avkobling. I tillegg kom det fram at nærhet, følelsesmessig kontakt og forhold til partner var temaer de var opptatt av og hadde ønske om å snakke om.

Kontaktpersoner

Sylvia Høyborg – rådgiver, Oslo fengsel
E-post: sylvia.Hoyborg@kriminalomsorg.no   

Pål Endresplass – inspektør fag og innhold, Oslo fengsel
E-post: pal.endresplass@kriminalomsorg.no

Kjersti Helgeland - ekstern konsulent
E-post: kjersti@sustainablepassions.com

Om Oslo fengsel og vår motivasjon for prosjektet

Oslo fengsel har 244 plasser og 216 ansatte som fyller ulike roller. Fengselet ligger i Oslo sentrum, og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Det er kun mannlige innsatte, fra 18 til 70 år, gjennomsnittsalder 36 år som sitter både i varetekt og på dom. Gjennomsnittlig lengde på dom er 482 dager.

Ansattgruppen i Oslo fengsel består av ulike profesjoner og folk med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn. Den største gruppen er fengselsbetjenter, som er både kvinner og menn. To prester og to sosialkonsulenter jobber også direkte med innsatte. Ansatte ved skole, bibliotek, Helseavdelingen og Fengselspsykiatrisk poliklinikk er ikke ansatt i Oslo fengsel, men er eksterne tjenester. 

Mye av arbeidet i et fengsel har sikkerhet som fokus. Innsattes tilbud om aktiviteter ut over jobb og skole er kraftig redusert de siste årene, noe som bl.a. gir utslag i økt isolasjon og større psykisk belastning på de innsatte. Det gir også mindre mulighet for utvikling og bruk av sosiale ferdigheter og bearbeiding av tanker og følelser – som igjen kan få konsekvenser for graden av rehabilitering og en vellykket tilbakeføring til samfunnet.

Med bakgrunn i dette og kunnskapen om seksuell helsekompetanses betydning for god livskvalitet er prosjektet Seksualomsorg i kriminalomsorgen svært velkomment og motiverende. Prosjektet er en pilot på dette feltet i Norge. I tillegg til effekten det kan ha for de innsatte, vil det kunne innebære et faglig løft, økt yrkesstolthet og bedre trivsel for de ansatte, samt positivt omdømme for fengselet. Vi vil også aktivt dele våre erfaringer og bringe temaet inn på arenaer både i kriminalomsorgen og eksternt.