2024

2023

2022

2021

 • Rundskriv KDI 1/2021 - Regler for økonomisk stønad 2021
 • Rundskriv KDI 2/2021 - Innføring av pust- og bevegelsessensor i kriminalomsorgen
 • Rundskriv KDI 3/2021 - Fremskutt løslatelse som tiltak ved regionale/lokale smitteutbrudd - rundskriv opphevet februar 2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 • Rundskriv KDI 1/2014 - Saksbehandlingsrutiner i soningsoverføringssaker - erstattet av følgende retningslinjer  
 • Rundskriv KDI 2/2014 - Overføring av domfelte til Romania, Litauen og Latvia etter bilaterale avtaler - erstattet av følgende retningslinjer
 • Rundskriv KDI 3/2014 - Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse
 • Rundskriv KDI 4/2014 - Gjennomføringstid i overgangsbolig - generell dispensasjon
 • Rundskriv KDI 5/2014 - Permisjonspraksis v. bruk av Frelsesarmeens rusomsorg, Elevator
 • Rundskriv KDI 6/2014 - Kriminalomsorgens rolle ved gjennomføring av ungdomsstraff
 • Rundskriv KDI 7/2014 - Endringer i retningslinjene til straffegjennomføringsloven §12 - opphevet
 • Rundskriv KDI 8/2014 - Rundskriv om innsattes tilgang til lovlig pornografisk materiale
 • Rundskriv KDI 9/2014 - Presiseringer til problemstillinger reist i møte i regelverksforum 02.09.14 
 • Rundskriv KDI 10/2014 og 11/2014: Rundskriv-numrene ble aldri tatt i bruk 
 • Rundskriv KDI 12/2014 - Retningslinjer for bruk av russamtalen som alt. til reaksjon etter strgjfl. § 40

2013

 • Rundskriv KDI 11/2013 Bruk av eksterne kontrollører ved straffegjennomføring med elekronisk kontroll
 • Rundskriv KDI 10/2013 Rammebetingelser for drift av rusmestringsenheter i fengsel
 • Rundskriv KDI 3/2013   Dublering som midlertidig tiltak for å avvikle soningskøen - erstattet av KDI-rundskriv 2/2018
 • Rundskriv KDI 2/2013   Endringer i straffegjennomføringsloven
 • Rundskriv KSF 1/2013
  Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

2012

2011

2010

 • Rundskriv KSF 6/2010 - erstattet av følgende retningslinjer
  Utenlandske innsatte med utvisningsvedtak - prøveløslatelse
 • Rundskriv KSF 5/2010 - erstattet av rundskriv 12/2014
  Retningslinjer til russamtalen som alternativ til reaksjon etter straffegj
 • Rundskriv KSF 4/2010 - erstattet av rundskriv 2/2015
  Besøkendes bruk av elektroniske hjelpemidler under utførelse av arbeid i fengsel.
 • Rundskriv KSF 2/2010
  Endring av rutiner for urinprøvetaking i kriminalomsorgen

   

2009

 • Rundskriv KSF 6/2009
  Umiddelbar innsettelse til fullbyrding av fengselsstraff etter initiativ fra straffedømte
 • Rundskriv KSF 5/2009
  Retningslinjer for bruk av IKT/Internett i opplæringen for innsatte i kriminalomsorgen
 • Rundskriv KSF 4/2009
  Frist for innkalling av nye dommer til gjennomføring av straff.
 • Rundskriv KSF 3/2009
  Fremskutt løslatelse etter straffegjennomføringsloven § 42 fjerde ledd.
 • Rundskriv KSF 2/2009
  Oppheving av ordningen med prøveløslatelse når 7/12 av straffen er gjennomført.

2002 - 2008

 • Rundskriv KSF 2/2007
  Retningslinjer til straffegjennomføringsloven § 40 sjuende ledd - anmeldelse av unnlatt oppmøte til straffegjennomføring.
 • Rundskriv 2/2006
  Særregler for besøk i besøksleilighet -
  rundskriv ikke lenger gyldig
 • Rundskriv KSF 2/2005
  INFOFLYT - Særskilt saksbehandlingsinstruks - erstattet av retningslinjer av 10.03.2021.
 • Rundskriv KSF 3/2004
  Kosthold. Retningslinjer til forskrift § 3-23 til lov om straffegjennomføring.
 • Rundskriv KSF 1/2004
  Godkjenning og innføring av nye køller i fengslene.
 • Rundskriv KSF 1/2003
  Bestemmelser om uniformsanskaffelse, utskifting m.v.
 • Rundskriv KSF 4/2002
  Retningslinjer for utforming, utstedelse og bruk av ID-kort i kriminalomsorgen.
 • Rundskriv KSF 3/2002
  Erstattet av rundskriv KDI 3-2015
 • Rundskriv KSF 2/2002
  Retningslinjer for kontaktbetjentarbeidet.
 • Rundskriv KSF 1/2002
  Retningslinjer for kriminalomsorgens arbeid med framtidsplanlegging.