Minimum er 30 timer, maksimum er 420 timer. Gjennomsnittsdommen ligger nærmere 70 timer. Det går også an å få en deldom som innebærer både ubetinget fengselsstraff og samfunnsstraff. 

Film om samfunnsstraff

I filmen under møter du Aleksander, som ble dømt til samfunnsstraff for tagging. Filmen viser hvordan det kan være å gjennomføre samfunnsstraff.

Domfelte må samtykke til samfunnsstraff

Den domfelte må samtykke til samfunnsstraff. I tillegg er det en forutsetning at den domfelte har bosted i Norge slik at det er mulig å føre kontroll og eventuelt hente domfelte som ikke møter til gjennomføringen. Straffens allmennpreventive formål og hensynet til den alminnelige rettsoppfatning kan sette begrensninger for når samfunnsstraff kan anvendes.

Innhold i samfunnsstraffen

Den største delen av samfunnsstraffen brukes til samfunnsnyttig arbeid. Samfunnsnyttig tjeneste gjennomføres hos frivillige organisasjoner, kommunale eller offentlige oppdragsgivere. Arbeidet er ulønnet, og det forsøkes å legge til rette for at det gjøres utenom skole og arbeidstid. 

Kriminalomsorgen står også fritt til å samarbeide med andre instanser for å finne tiltak som passer domfelte. Det kan være ansvarsgruppemøter og tverrfaglig samarbeid med relevante instanser. Eksempler på dette kan være NAV, utekontakt, skoler, barnevern, kommunale tjenester, og lignende

På den måten har samfunnsstraffen i større grad enn fengsel et preg av å gjøre opp for seg, siden straffen brukes til noe som er nyttig for fellesskapet. Timetallet skal være på mellom 30 og 420 timer, mens gjennomføringstiden normalt ikke skal være mer enn et år.

Innholdet kan også bestå av endringsprogrammer, individuelle samtaler, behandling, megling i konfliktråd og andre tiltak som er relevante i forhold til den enkeltes kriminalitet.

I spesielle tilfeller kan kriminalomsorgen sette vilkår utover de som retten har satt, for eksempel rusforbud. På bakgrunn av dette utarbeides en gjennomføringsplan som skal ta utgangspunkt i domfeltes kriminalitet, dom og eventuelle vilkår satt av domstolen og inneholde alle forpliktelser i forhold til å gjennomføre samfunnsstraffen.

Krav til domfelte

Det stilles noen generelle krav til domfelte som gjennomfører samfunnsstraff:

  • Møte til fastsatt tid og sted.
  • Være upåvirket av berusende eller bedøvende midler ved fremmøtet.
  • Gi nødvendige opplysninger av betydning for gjennomføring av straffen til friomsorgen.
  • Overholde vilkår som retten har satt.
  • Oppholde seg i landet.
  • Ikke true sikkerheten til personer som deltar under gjennomføringen eller påvirke miljøet på en særlig negativ måte. 
  • Ikke begå ny straffbar handling i gjennomføringstiden.

Domstolen kan sette vilkår om at den domfelte i gjennomføringstiden skal overholde bestemmelser om bosted, oppholdssted, arbeid, opplæring, behandling eller forbys samkvem med bestemte personer. Retten fastsetter en subsidiær fengselsstraff.

Konsekvenser på brudd på vilkår i samfunnsstraffen

  • Hvis domfelte bryter de fastsatte vilkårene, kan friomsorgen innskjerpe kravene.
  • Hvis domfelte ikke møter til fastsatt tid og sted, kan friomsorgen anmode politiet om å pågripe domfelte.
  • Hvis domfelte på nytt bryter vilkårene, kan kriminalomsorgen bringe saken inn for tingretten med begjæring om at den subsidiære straffen helt eller delvis skal fullbyrdes.