Nye sosiale miljøer

For å lette veien tilbake til et lovlydig liv, kan det være nødvendig å holde seg borte fra enkelte venner og bekjente og satse på nye kontakter og miljøer. Medlemmer i frivillige organisasjoner kan gå inn som brobyggere til normalsamfunnet.  Et sentralt virkemiddel for å lette integrasjonen i sosialt stabile miljøer er å opprette kontakt med medarbeidere utenfor kriminalomsorgen som på frivillig grunnlag kan bistå domfelte.

Viktig med frivillige

Denne innsatsen de frivillige organisasjonene gjør gjennom besøkstjeneste og aktiviseringstiltak, er viktig for å få til en god straffegjennomføring. Det motiverer og fremmer ferdigheter, det integrerer de innsatte i aktive fritidsmiljøer, og det støtter opp om andre faglige tiltak som skjer i kriminalomsorgen.

Post 70-midler

Justis- og beredskapsdepartementet stiller hvert år midler til disposisjon over Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde, de såkalte Post 70-midler. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har ansvaret for forvaltning av disse midlene.