Kvinner under kriminalomsorgens ansvar har alltid utgjort en liten andel av innsatte i fengsel. Over lengre tid har ca. 6 prosent av de innsatte vært kvinner.

Dersom kvinner skal sitte i varetekt eller gjennomføre straff i samme fengsel som menn, tilstreber kriminalomsorgen at det skal skje i avdelinger tilrettelagt for kvinner, atskilt fra menn.

På grunn av mangel på ledige plasser eller lang avstand til kvinnefengsel/-avdeling vil det kunne skje at kvinner i kortere perioder må tilbringe noe tid i et fengsel for menn, men i regelen skal de ikke ha fellesskap med menn. Kriminalomsorgen vil forsøke å få overført den kvinnelige innsatte til et kvinnefengsel /-avdeling så snart som mulig. 

Skal legges til rette for kvinner

Fengsler som har egne kvinneavdelinger, skal legge til rette for kvinners behov, herunder sørge for at kvinner får egnet rom med vask, wc og dusj, oppholdsrom, lokaler for ulike aktivitets- og fritidstilbud, samt besøk (herunder barnebesøk) og tilrettelagte uteområder. Arbeid, skole og fritidsaktiviteter for kvinner skal så langt mulig skje atskilt fra mannlige innsatte.

Årsaken til at kvinner skal sone i egne fengsler eller avdelinger er å redusere faren for at de utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet, eller utsettes for press om salg av seksuelle tjenester, utnytting, trakassering og vold.  
 
Det er også kunnskap om kvinnelig innsatte som underbygger behovet for trygghet. Fire av ti straffedømte kvinner har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, og seks av ti innsatte kvinner oppgir at de har vært utsatt for voldtekt som voksen (Amundsen: Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler, Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, nr. 2-2011). Felles aktiviteter og møtepunkter mellom kvinner og menn kan skape utrygghet, især i situasjoner med lav bemanning.  

Fengsler for kvinner

Fengsler kun for kvinner - høyt sikkerhetsnivå
Bredtveit og Telemark fengsel avdeling Skien

Fengsler kun for kvinner - lavt sikkerhetsnivå
Ravneberget og Agder fengsel avdeling Evje

Fengsler med høyt sikkerhetsnivå med særskilt tilrettelagt avdeling for kvinner:
Trondheim   

Fengsler med lavere sikkerhetsnivå og tilrettelagte boenheter for kvinner:
Bergen fengsel avdeling D  

Ungdomsenheter
Både Ungdomsenhet øst (avdeling under Ullersmo fengsel) og Ungdomsenhet vest (avdeling under Bjørgvin fengsel) mottar også kvinnelige mindreårige innsatte. 

Overgangsboliger for innsatte av begge kjønn
Agder fengsel, Solholmen overgangsbolig
Lyderhorn overgangsbolig    
Nordland fengsel, Bodø overgangsbolig
Oslo overgangsbolig, Torshov avdeling
Stavanger fengsel, Auklend overgangsbolig

Kvinnestrategi

I 2017 vedtok Kriminalomsorgsdirektoratet en strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring Formålet med strategien er at kvinner i fengsel og under friomsorgens ansvar skal sikres likeverdige forhold som menn.