Kvinner under kriminalomsorgens ansvar har alltid utgjort en liten andel av innsatte i fengsel. Over lengre tid har ca. 6 prosent av de innsatte vært kvinner.

Dersom kvinner skal sitte i varetekt eller gjennomføre straff i samme fengsel som menn, tilstreber kriminalomsorgen at det skal skje i avdelinger tilrettelagt for kvinner, atskilt fra menn.

På grunn av mangel på ledige plasser eller lang avstand til kvinnefengsel/-avdeling vil det kunne skje at kvinner i kortere perioder må tilbringe noe tid i et fengsel for menn, men i regelen skal de ikke ha fellesskap med menn. Kriminalomsorgen vil forsøke å få overført den kvinnelige innsatte til et kvinnefengsel /-avdeling så snart som mulig. 

Skal legges til rette for kvinner

Fengsler som har egne kvinneavdelinger, skal legge til rette for kvinners behov, herunder sørge for at kvinner får egnet rom med vask, wc og dusj, oppholdsrom, lokaler for ulike aktivitets- og fritidstilbud, samt besøk (herunder barnebesøk) og tilrettelagte uteområder. Arbeid, skole og fritidsaktiviteter for kvinner skal så langt mulig skje atskilt fra mannlige innsatte.

Fengsler for kvinner

Fengsler kun for kvinner
Bredtveit, Ravneberget, Kragerø og Evje.  

Fengsler med høyt sikkerhetsnivå med særskilt tilrettelagt avdeling for kvinner:
Trondheim, Stavanger, Bergen og Kongsvinger. 

Fengsler med lavere sikkerhetsnivå og tilrettelagte boenheter for kvinner:
Trondheim fengsel avd. Leira og Bergen fengsel avdeling D  

Fengsler med egne plasser for kvinner:
Tromsø fengsel.

Både Ungdomsenhet øst (avdeling under Ullersmo fengsel) og Ungdomsenhet vest (avdeling under Bjørgvin fengsel) mottar også kvinnelige mindreårige innsatte.

Kvinnestrategi

I 2017 vedtok Kriminalomsorgsdirektoratet en strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring Formålet med strategien er at kvinner i fengsel og under friomsorgens ansvar skal sikres likeverdige forhold som menn.