Om ordningen

Justis- og Beredskapsdepartementet stiller midler til disposisjon over Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde, de såkalte Post 70-midler.
 
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har ansvaret for forvaltning av disse midlene. For nærmere detaljer vises det til Forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-10-2678.

Webinar 14.november 2023 NB! Påmelding

Tirsdag 14. november kl.10.00 – 11.00 organiserer Kriminalomsorgsdirektoratet et kort webinar, hvor ordningen og søknadsprosessen vil bli presentert. Det vil også være anledning til å stille generelle spørsmål. 

Det gjøres oppmerksom på at direktoratet ikke besvarer konkrete spørsmål knyttet til enkelt-søknader.

Interesserte bes sende sin e-post adresse til marthe.hamran@kriminalomsorg.no innen 10. november 2023. 

Kriterier for tildeling

Tilskuddsordningen gjelder først og fremst direkte arbeid med domfelte under straffegjennomføringen, men omfatter også bistand og omsorg til lovbrytere etter endt straffegjennomføring. Søknaden må blant annet vise hvordan tiltaket legger til rette for at lovbryteren skal kunne gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Aktivitetene skal gjennomføres i samarbeid med kriminalomsorgens enheter og det skal dokumenteres ved søknaden hvordan det er tilrettelagt for det.  

En viktig utfordring for kriminalomsorgen er at mange innsatte tilbringer en stor del av døgnet alene på egen celle. Det er behov for å styrke tilbudet til innsatte som er isolert. KDI ønsker å prioritere samarbeidet med organisasjoner som vil gjøre en innsats på dette området.

KDI vil vurdere støtte til frivillige- og brukerorganisasjoner som tilbyr individuelle og gruppe-tilbud til personer dømt for seksuallovbrudd. Det er et mål å styrke individuelt tilpassede sosiale nettverkstilbud i overgangen fra fengsel til samfunn. Særlig gjelder det nettverkstilbud hvor personer dømt for seksuallovbrudd kan integreres i lokalsamfunn og grupper i storsamfunnet.

Organisasjoner som arbeider målrettet med kvinnelige innsatte og domfelte samt unge lovbrytere (18 – 24 år) vil også i år bli prioritert.

Det vises for øvrig til kriminalomsorgens strategidokumenter på de nevne områdene, som finnes her:
https://www.kriminalomsorgen.no/statistikk-brosjyrer-og-publikasjoner.518716.no.html

For å sikre bedre forutsigbarhet vil det i behandlingen av søknadene bl.a. bli tatt med i vurderingen om organisasjonen har mottatt tilskudd tidligere. Samtidig ønsker kriminalomsorgen å være nytenkende og dette gjelder også samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjoner. Det vil derfor bli avsatt en del av de tilgjengelige midlene til innoverende tiltak og nye søkere.

Søknadsskjemaer

Under finner du to ulike søknadsskjemaer for nedlastning.

Det øverste skjemaet skal benyttes av organisasjoner som ikke har mottatt midler over denne ordningen tidligere. Kriminalomsorgen ønsker å være nytenkende og det skal tas hensyn til at nye søkere ikke kan få poeng basert på kontinuitet.

Det nederste skjemaet skal benyttes av organisasjoner som har mottatt midler over denne ordningen tidligere. Skjemaene skal fylles ut i stedet for å skrive søknad.

Sammen med relevant utfylt søknadsskjema skal søkeren sende inn budsjett, aktivitetsplan og dokumentasjon på samarbeid med en av kriminalomsorgens enheter (støtteerklæring eller samarbeidsavtale). Det er også mulig å legge ved annen dokumentasjon eller brosjyrer dersom søkeren mener det er hensiktsmessig. De organisasjonene som har mottatt tilskudd for 2023 og som søker igjen for 2024 skal vedlegge en kort aktivitetsrapport knyttet til tilskuddet i tråd med føringene som var angitt i tilskuddsbrevet for 2023.

Det gjøres oppmerksom på at søknaden er offentlig.

-    Søknadsskjema for nye søkere, og tidligere søkere som ikke har mottatt midler  
-    Søknadsskjema for de som tidligere har mottatt midler 

Innsending av søknad

Søknadsfristen legges i tråd med forskrift til 1. desember 2023.

Søknaden sendes per e-post til postmottak-8005@kriminalomsorg.no.
Merk at e-postadressen er «kriminalomsorg» og ikke «kriminalomsorgen».

Vedr. behandling av forslag til statsbudsjett

I Prop. 1S (2023-2024) for Justis- og beredskapsdepartementet er det avsatt 36 385 millioner kroner til tilskuddsordningen. KDI skal i likhet med året før ha ansvar for fordeling av hele budsjettet. Dette er imidlertid under forbehold av stortingsbehandlingen, som pleier å bli av-rundet uken før jul. KDI vil understreke at det, i tilfelle stortingsbehandling skulle føre til en (delvis) forhåndsfordeling, fortsatt skal sendes inn et ferdig utfylt søknadsskjema med budsjett og aktivitetsplan som skal være grunnlag for resultatvurderingen.

Organisasjoner som fikk støtte over Post 70-midlene i 2023

Organisasjoner som fikk støtte over Post 70-midlene i 2022

Organisasjoner som fikk støtte over Post 70-midlene i 2021