I tråd med et ønske fra Justis- og Beredskapsdepartementet ble det gjennomført en evaluering av Tilskuddordningen for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde, også kjent som Post 70-midlene.

Etter en anbudskonkurranse fikk Rambøll Management Consulting dette oppdraget.

Rapporten beskriver endringene i situasjonen etter at KDI fikk fordelingsansvaret for den aller største delen av budsjettet gjennom en søknadsprosess, og tar for seg erfaringer fra søkere med denne prosessen, tildelingsmetoden, kontakt med KDI og rapporteringen.

Rambøll konkluderer med at det er en ordning som ser ut til å være innrettet og forvaltet på en måte som skaper stor merverdi for organisasjonene og sluttbrukerne.

Tilskuddsordningen bidrar overordnet til å oppnå målformuleringene. Prosessen der alle skal sende inn en søknad til KDI til systematisk vurdering blir ansett som en tydelig forbedring fra en situasjon der noen få organisasjoner mottar store summer gjennom et stortingsvedtak der en slik vurdering ikke har funnet sted.

Organisasjonene er stort sett fornøyd med kontakt med KDI og måten søknadene deres blir saksbehandlet.

Det avsluttes med en rekke anbefalinger og utviklingsmuligheter knyttet til disse erfaringene. Sentralt her er en ny innretning av årshjulet slik at organisasjoner blir informert om resultatet av sin søknad slik at det er enklere å budsjettere med et eventuelt tilskudd.