Målet med BASIS er å tilby helsehjelp til personer som antas å ha særlig behov for spesialisert seksuallovbruddsspesifikk behandling, og som ikke får dette behovet dekket av andre eksisterende tilbud mens de er under straffegjennomføring. Behandlingen påbegynnes i fengsel.

Tett samarbeid

BASIS er ett av flere tilbud finansiert over statsbudsjettet, med målsetting om å forebygge vold og overgrep. BASIS tilbudet bygger på et tett samarbeid mellom kriminalomsorgen, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Behandlingen er forankret i spesialisthelsetjenesten, og tilbudet ble etablert i alle helseregioner i 2020. BASIS behandlingsteam er ansatt i helseforetakene, men behandlingen foregår i utvalgte fengsler i alle kriminalomsorgens fem regioner.

Rapport fra pilotprosjekt

BASIS-modellen ble testet ut i et treårig pilotprosjekt i Helse Sør-Øst før det i 2019 ble besluttet å implementere et slikt tilbud i hele Norge.

Resultatene fra pilotprosjektet dannet grunnlaget for utformingen av BASIS som et landsdekkende tilbud. Resultatene kan leses i pilotprosjektets sluttrapport.

Mer informasjon

​SIFER er et nasjonalt kompetansesenternettverk i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.For mer informasjon,