Behandlingen skal hele tiden balanseres slik at begge målsettinger nås. Modellens utgangspunkt er at seksuallovbruddsdømte, som alle andre mennesker, er målrettede og orientert mot å tilfredsstille et sett grunnleggende, fellesmenneskelige behov.

GLM er en styrkebasert tilnærming, utviklet for å fremme domfeltes engasjement i kriminalitetsfokusert behandling . Økt engasjement forsøker man å oppnå ved å tilpasse intervensjonene og tiltakene til domfeltes ressurser, fremtidige målsettinger, og grunnleggende verdier.

Dysfunksjonelle strategier må erstattes av ferdigheter som kan brukes for å nå den enkeltes livsmål innenfor de konkrete rammene den enkelte skal løslates til, og integreres i den enkeltes identitet.

Dynamiske risikofaktorer forstås som ytre eller indre hindringer mot å tilfredsstille grunnleggende behov, og representerer derfor helt sentrale behandlingstemaer.

GLM gir konkrete føringer for hvilke prinsipper som ligger til grunn for behandlingen, og hvordan den konkret skal utformes, basert på en teoretisk forståelse av årsakssammenhengene bak seksuelle overgrep. GLM legger stor vekt på den terapeutiske alliansen og et fokusert samarbeid med domfelte om behandlingsmålene.

Det er terapeutens oppgave å sørge for at behandlingsmålene etableres med utgangspunkt i en grundig utredning av den enkeltes dynamiske risikofaktorer, og en felles forståelse av deres individuelle relevans.

For ansatte i kriminalomsorgen

Du kan lære mer om Good Lives Model gjennom å gjennomføre e-opplæring i programmet via Virksomhetsplattformen. Søk etter "Good Lives Model".