Mottakelse på fengselet

Innsettelse skal som regel skje om hverdagen i tiden fra kl 08.00 til 17.00, men kan om nødvendig også skje utenom dette tidspunktet. Enkelte fengsler har egne rutiner, disse finner du ved å klikke deg inn på det enkelte fengsel. Dersom domfelte ikke møter, skal fengselet straks melde fra til politiet eller annen myndighet. Personer som møter beruset, kan nektes mottatt. De skal i så fall overgis til politiet.

Legitimasjon

Fengselet vil som hovedregel be om gyldig legitimasjon, som for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde. Dette vil også normalt stå i innkallingen. Er det grunn til tvil om identitet eller om innsettelsesgrunnlaget er i orden, skal det straks meldes fra til den myndighet som har begjært innsettelse.

Informasjon om rettigheter og muligheter

Ved mottakelsen eller så snart som mulig etterpå skal domfelte gjøres kjent med de ordensregler som gjelder for vedkommende fengsel og øvrige regler som gjelder for innsatte under fengselsoppholdet. Han eller hun skal også gjøres kjent med sine rettigheter. Orienteringen skal omfatte opplysninger om fengselet og avdelingenes innredning og utstyr samt fengselets arbeids- og aktivitetstilbud, mulighet for opplæring, programvirksomhet, fritidstilbud mv.

Pårørende og klagerett

Domfelte skal gis adgang til å underrette sine pårørende om innsettelsen. Han eller hun skal også gjøres oppmerksom på adgangen til å søke om overføring til annet fengsel, eventuelt institusjon slik det er beskrevet i straffegjennomføringsloven § 12. Domfelte skal gjøres kjent med sin rett til å henvende seg til tilsynsrådet, klageretten etter forvaltningsloven og retten til å henvende seg til Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

Utenlandske domfelte

Utenlandske domfelte skal gjøres oppmerksom på retten til å kontakte sin ambassade eller sitt konsulat. Dersom domfelte ønsker det, skal fengselet legge til rette for slik kontakt, enten ved telefon eller ved skriftlig korrespondanse. Dersom domfeltes hjemland ikke har ambassade eller konsulat her i landet, vil Utenriksdepartementet være behjelpelig med å overbringe beskjed.