Fremtidsplan

Fremtidsplanlegging er en betegnelse for det planarbeidet kriminalomsorgen tilbyr domfelte i forbindelse med målrettet straffegjennomføring. Fengselet skal i samarbeid med andre andre etater kartlegge hvilke aktiviteter og tiltak som vil være best egnet.
Veggmalerier i Oslo fengsel

Målgruppen for fremtidsplanlegging er domfelte med straffer som gir adgang til prøveløslatelse eller som gjennomfører samfunnsstraff. Andre grupper domfelte kan også få tilbud om egen framtidsplanlegging hvis kriminalomsorgen vurderer dette som hensiktsmessig og vedkommende selv ønsker det. Det samme gjelder varetektsinnsatte.

 

Fremtidsplanlegging med en gang

Fremtidsplanlegging kan tilbys den domfelte like etter at straffegjennomføringen er påbegynt, og den skal i hovedsak fokusere på de tiltakene som skal gjennomføres i løpet av straffegjennomføringen. Mål som den domfelte setter i sin framtidsplan, vil kunne strekke seg ut over den tiden vedkommende har kontakt med kriminalomsorgen. Tiltakene som planlegges utført i samarbeid med kriminalomsorgen må imidlertid ligge innenfor gjennomføringstiden.

Skape motivasjon

Planprosessen har som mål å motivere den domfelte til å arbeide med de problemområdene som kan relateres til hans eller hennes kriminelle handlinger. Den skal også fremme læring i forhold til å tenke langsiktig, se konsekvenser av egne handlinger og treffe ansvarlige valg. Videre søkes det gjennom planprosessen å styrke den domfelte til å dra bedre nytte av de tilbud som finnes under straffegjennomføringen og etter fullført straff.