Justis- og beredskapsdepartementet sendte mandag ut et oppdrag om å utrede etablering av hurtigspor for straffesaker mot denne gruppen lovbrytere. 

– Unge som begår kriminalitet skal møtes med en rask reaksjon. Lang ventetid mellom lovbrudd og reaksjon kan være en stor belastning både for fornærmede og pårørende. Det er også en risiko for at ungdommen begår nye lovbrudd, derfor må det komme en rask reaksjon. Rask straffesaksbehandling vil kunne bidra til å hindre tilbakefall og rekruttering til kriminelle nettverk, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp., bildet) i en pressemelding.

Hun har nå bedt Domstoladministrasjonen, i samarbeid med Politidirektoratet, KDI, Riksadvokaten og Sekretariatet for konfliktrådene, om å utrede etablering av et hurtigspor for behandling av straffesaker, fortrinnsvis ved Oslo tingrett. Utredningen skal leveres i form av en skriftlig rapport, og innen utgangen av dette året. Den vil danne grunnlag for den videre oppfølgningen i departementet.

– Regjeringen har nylig lagt frem forslag til endringer i reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Forslagene skal blant annet sikre raskere iverksettelse av straff og at domstolene har flere handlingsalternativer ved idømmelse og brudd. Flere har pekt på behovet for å legge til rette for raskere behandling av saker mot unge lovbrytere. For oss har det vært viktig å lytte til disse signalene, sier Mehl.

I departementets oppdragsbrev til Domstolsadministrasjonen påpekes det at barne- og ungdomskriminaliteten er lav i Norge, og at de fleste unge ikke begår lovbrudd. Siden 1990-tallet har det vært en vesentlig nedgang i registrert kriminalitet blant de under 18 år. Det er likevel en klar sammenheng mellom alder og kriminalitet, og unge er overrepresentert både blant de som begår kriminalitet og blant de som er utsatt for kriminalitet.