Hvert parti fikk 3 minutter til å presentere seg, og kom også inn på kriminalomsorg, rusbehandling, boligpolitikk og ulike aktuelle tema for de innsatte både under og etter soning. Deretter var det tid for spørsmål fra salen, men tiden ble knapp for både panelet og de innsatte. Noen ble skuffet over at det ikke ble tid til deres spørsmål.
 
I valgdebattens siste innlegg fra de innsatte, kom det et spørsmål til ettertanke:
- Hva ønsker dere politikere? En innsatt som kommer ut frustrert og sint på systemet, og alle rundt seg? Eller en innsatt som har fått gode tilbud om rehabilitering og hjelp under soningen – for å mestre tiden etter soning?
Politikerne responderte med et tydelig: - Vi ønsker selvfølgelig det siste!
 
Arrangementet kom til etter initiativ fra fengselets sosialrådgiver Åslaug Kihl:
- Som sosialkonsulent har jeg gjennom år hatt flere samtaler på mitt kontor med innsatte som har hatt politisk innhold og karakter. Jeg forespurte min leder på aktivitetsteamet om vi ikke kunne kalle inn lokale partier til en debatt, og vi avklarte med ledelse og sikkerhet at vi kunne gjennomføre.

Innsatte kan stemme ved valg som alle andre i samfunnet. Valg i fengsel foregår på samme måte som i andre type institusjoner, ved at valgmedarbeidere fra kommunen står for gjennomføringen. Fengslene plikter å stille egnede lokaler til disposisjon.