Vadsø fengsel ligger i Vadsø kommune i Finnmark og er en enhet med høyt og lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 42 plasser, av disse er det 6 plasser med lavere sikkerhetsnivå (åpen avdeling).

Informasjon før straffegjennomføring (last ned samisk tekst i høyrekolonnen)

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Kommer en med fly til Vadsø, er alternativet å ta drosje til fengslet.
Når det gjelder bussforbindelse, anbefales det å sjekke rutenettet, fordi det er forskjellige ruter sommer og vinterhalvåret. Det kan også være reduserte og midlertidige endringer i rutenettet andre deler av året. Kommer en med bil, følger en skilting opp til fengslet. Parkering av private kjøretøy skjer på utsiden av fengselsområdet.

Domfelte skal med egne midler dekke utgiftene i forbindelse med transport til fengslet. Dersom domfelte er ubemidlet må nærmeste politienhet kontaktes, for bistand i form av rekvisisjon til dekning av reiseutgifter.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Identifikasjonspapirer og klær. Det er en fordel å ha med seg penger, slik at en raskere kan få handlet inn dagligvarer.
 
Hva KAN den domfelte ha med seg?
Domfelte bør ta med seg penger og private klær. Innsatte får utlevert nødvendigarbeidstøy. Videre kan domfelte ta med seg lesestoff.  Det er ikke tillatt å ta med tobakk og toalettartikler. Tobakk ved innsettelse kan kjøpes ved fengselet og inntil 2 før første handling. Nødvendige toalettartikler fås ved fengslet. Eventuelt medbrakt tobakk og toalettartikler vil bli oppbevart på lageret fremt til løslatelse. Medbrakt mobiltelefon, radio og lignende tillates ikke brukt. Dette blir låst inn på effektlager. Medbrakt alkohol vil bli beslaglagt og destruert.
 
Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den innsatte får utlevert informasjon om:
 • Dagsrytmen og reglene til fengselet
 • Helseordningen og egenerklæring om helse.
 • Generelle dokumenter som gir informasjon / opplysninger om fengselet.
 • Hvis en har penger med seg kan en få kjøpt tobakk, snus og lignende.

Det kan også gis ut fengselsklær (til låns) hvis en ikke har tilstrekkelig med privat tøy med seg.

Informasjon under straffegjennomføring (last ned samisk tekst i høyrekolonnen)

Hva skjer de første dagene i fengslet?
De første dagene i fengselet går med til at den innsatte/domfelte registreres, gjør seg kjent, får legesjekk, får informasjon om rutiner og avklarer forhold til arbeidsdrift/skole.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Egne handlelister fylles ut og det gis anledning å handle dagligvarer en gang i uken.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte har mulighet for å ringe private samtaler 20 minutter pr. uke. Det kan søkes om ekstra tid for eksempel til barn. Offentlige telefoner går utenom ringetiden. Kostnadene til telefonering må hver enkelt innsatte dekke selv.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene? 
Følgende private effekter tillates å ha på cella:

Klær:

 • 2 jakker
 • 3 bukser
 • 4 gensere/skjorter
 • 7 t-skjorter
 • 7 par sokker
 • 7 truser
 • 3 par sko, hvorav 1 par treningssko
 • 1 par slippers

Elektronisk utstyr:

 • CD-spiller uten høytalere (discman og lignende). Det poengteres at MP3 spillere ikke er tillatt.
 • Barbermaskin, batteri- eller nettdrevet.
 • Radio, batteri- eller nettdrevet.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Fengselet har skoletilbud drevet av Vadsø videregående skole, med individuell tilpasning, dataopplæring og botreningstilbud.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Innsatte får tilbud om å jobbe på trevareverkstedet, mekanisk verksted, vaskeritjeneste, renhold, og vedlikehold. 

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Det er ulike tilbud på de forskjellige avdelingene, men felles er at det er muligheter for fellesskap hver dag. Det finnes brettspill, fotballspill og muligheter for trening.
Finnmark fylkesbibliotek har en egen avdeling hvor det er mulig å låne bøker, tidsskrifter, PS- spill og filmer m.m.

Annet som er spesielt for fengslet?
Vadsø fengsel har en åpen avdeling som har et lavere sikkerhetsnivå. Åpen avdeling har plass til 6 innsatte fordelt på 4 rom. Det er en bolig som er helt selvhjulpen og det er de innsatte som står for all matlaging, innkjøp, renhold og vedlikehold m.m. Her er det muligheter for frigang (utgang) til skole eller arbeid. Dette vil bli kartlagt i samtaler og fremtidsplaner. Det legges også opp til turer, aktiviteter og forskjellige kurser avhengig av årstid. 

Informasjon til besøkende (last ned samisk tekst i høyrekolonnen)

Generelt om besøk

 • Besøk kan mottas en gang pr. uke med inntil 1 time
 • Besøkende med lang reisevei kan innvilges utvidet besøkstid
 • Ved besøk av barn kan besøkstiden utvides dersom det er kapasitet
 • Alle besøk må bestilles innen torsdag kl. 20.00 den uken man ønsker besøk, og som hovedregel ikke lengre frem i tid enn to uker

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte ved Vadsø fengsel må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitalt besøk.

Besøkende til fengselet kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å opprette bruker og logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal. 

Det er fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir, men det tar lengre tid enn å levere elektronisk.

Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering etter ett år. 

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.  

Ved spørsmål vedrørende besøksklareringen/vandelsjekk og eventuell klage på vedtak kontakt: postmottak-8635@kriminalomsorg.no.

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten, eller i selvbetjeningsportalen. Besøk må bestilles innen torsdag kl. 20.00, ved besøk til høy sikkerhet.

Som et substitutt for fysisk besøk er det tilrettelagt for videobesøk. Regler for gjennomføring av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel, jfr. Strgjfl §31. Du må være godkjent for besøk i Vadsø fengsel og du må fremvise godkjent legitimasjon ved oppstart av hvert videobesøk.

Fysiske besøk bestilles på tlf. 78 94 11 00 på hverdager fra kl. 16-00. siste frist for bestilling er torsdag kl. 20.00. Videobesøk administreres i samarbeid med den innsatte og Vadsø fengsel.

 
Hva er besøkstidene i fengselet?

Høy sikkerhet:
Fredag kl. 17.30 – 19.45
Lørdag og søndag kl. 15.30 - 19.00

Lav sikkerhet:
Torsdag kl. 17.00 - 20.00
Lørdag og søndag kl. 16.30 - 19.30

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg blader / bøker og penger til den innsatte. Dette leveres uoppfordret til fengselsbetjenten som tar imot besøket.

Det er ikke mulig å ha med seg verken mat eller andre artikler til innsatte i forbindelse med besøk. Dersom barn er med på besøket, er det tillatt å ta med tom tåteflaske og forseglet morsmelkerstatning og barnemat til besøksrommet.

Det er besluttet at kriminalomsorgen skal benytte sikkerhetsskanner som et kontrolltiltak ved mottak av besøkende. Besøkende vil da måtte la seg skanne i kontrollsonen før besøket. Sikkerhetsskanneren er ikke å regne som en røntgenmaskin, og avgir like lite stråling som en mobiltelefon. Denne kommer i tillegg til andre statiske kontrolltiltak, som metallportal og bagasjeskanner.

Kan jeg ta med bursdagskake til innsatt?
Nei, det er ikke mulig å ta med kake eller bestille det inn.

Kan jeg ringe en innsatt?
Det er ikke anledning til å ringe innsatte. Den innsatte kan kjøpe telefon tid, og disponerer totalt 20 minutter per uke, for utgående samtaler.

Brev/pakker til innsatte
Det er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan “konsumeres”. Dvs. drikke, mat, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert.

Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko, forseglet magasin eller en pengegave til innsattes konto i fengselet. Gaver må sendes til innsatte via post.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det finnes tegnesaker og leker til utlån i besøksavdelingen. Ved åpen avdeling er det en TV-stue som benyttes ved besøk.

Vi har en egen barneansvarlig i fengselet som jobber spesielt for deg som er barn/ungdom med far eller bekjent som er i fengsel. Barneansvarlig kan du kontakte dersom du har spørsmål og tanker rundt dette. Barneansvarlig skal også sørge for at forholdene i fengselet skal bli bra for deg når du kommer på besøk. Dersom du har forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre besøkene enda lettere, ønsker vi å høre fra deg!

Det er kun innsattes egne barn som kan komme på besøk. Ved noen tilfeller tillater vi andre barn (under 16 år), der hvor familieforholdene tilsier det. Dette avgjøres per enkelttilfelle av fengselet.

Dersom du er under 16 år, må du komme sammen med en voksen. Ungdom mellom 16-18 år kan komme på besøk alene, men første besøket må være sammen med en foresatt som har besøkstillatelse. Dersom foresatt ikke kan følge, må vi ha en skriftlig bekreftelse fra foresatt(e) om at du kan følges av en annen person.

Innsattes nevøer, nieser, fettere og kusiner mellom 16-18 år kan komme på besøk, men da i følge med foresatt ved første besøk. Foresatt som følger må ha besøkstillatelse, og vi krever også samtykke fra begge foresatte før besøk tillates.

Dersom du er 15 år eller eldre, blir vandelen din sjekket hos politiet. Det betyr at fengselet spør politiet om den som søker har gjort noe som ikke er lov. Fengselet ser, for eksempel, spesielt alvorlig på narkotikaforbrytelser.

Fengselet egne barneansvarlige kan kontaktes kontaktes på telefon eller via e-post – postmottak-8635@kriminalomsorg.no. Merk mail med "barneansvarlig".