Kriminalomsorgen har fått kritikk fra både nasjonale og internasjonale overvåkingsorganer for bruken av sikkerhetsseng i norske fengsler, som Sivilombudet og Den europeiske torturforebyggingskomite (CPT).

Tilsvarende er det foreslått å fase ut bruken av mekaniske tvangsmidler (så som belter) i psykisk helsevern. I NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven foreslås det å fase ut bruk av mekaniske tvangsmidler, herunder bruk av belter, i psykisk helsevern i sin helhet.

Sikkerhetssenger er lite benyttet – totalt 125 ganger i perioden 2013–2021 – men inngrepets art og alvorlighet tilsier imidlertid at bruken av tvangsmidlet bør utredes.

Arbeidsgruppe

På bakgrunn av det ovennevnte besluttet Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra lokal nivå og KDI, med mandat å utrede hvorvidt bruken av sikkerhetsseng i kriminalomsorgen kan avvikles, samt se nærmere på og komme med forslag til hvilke alternative tiltak som eventuelt kan iverksettes.

Baserte på arbeidsgruppens rapport har KDI nå satt et mål om at sikkerhetsseng som tvangsmiddel skal avvikles innen utgangen av 2024.

Det forutsettes da at tiltakene i handlingsplanen er iverksatt og har nødvendig effekt, det vil si at forebyggende arbeid reduserer behovet for sikkerhetsseng og at andre virkemidler erstatter sikkerhetsseng i de tilfellende hvor det er nødvending å intervenere med tvang overfor den innsatte.

Samarbeid nødvendig

- Kriminalomsorgen og helsetjenestene må jobbe systematisk og sammen for å redusere behovet for sikkerhetsseng. Når innsattes atferd skyldes psykiske lidelser, så må de bli utredet og få nødvendig behandling.

Kriminalomsorgen kan bli bedre på å forebygge, men må også vurdere mindre, inngripende tvangsmidler som polstret celle. Å sette en tidsfrist for avvikling av dette tvangsmidlet tre år fram i tid, sørger for at kriminalomsorgen og helsetjenestene målrettet kan arbeide for premissene for avvikling kommer på plass, sier Heidi Bottolfs, avdelingsdirektør for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet i KDI.