KDI mottok 72 søknader med en samlet søknadssum på 110 millioner kroner. Den totale summen som skal deles ut vedtas av Stortinget som en del av statsbudsjettet. Det kom altså inn søknader om en vesentlig større sum enn hva Stortinget hadde vedtatt at skulle deles ut.

Tilskuddsmidlene gjelder for arbeid med domfelte under straffegjennomføring i fengsel og i samfunnet. I sin vurdering av søknadene har KDI vurdert i hvilken grad tiltaket er rettet inn mot prioriterte målgrupper eller satsingsområder som definert i utlysningen. 

KDI har vektlagt søkere med innsats mot isolasjon, tilbud til personer dømt for seksuallovbrudd, målrettet arbeid for straffedømte kvinner og tiltak for unge mellom 18 og 24 år. KDI har også lagt vekt på hensynet til kontinuitet i tildelingene med sikte på å skape forutsigbarhet for organisasjoner med god og målrettet innsats over tid. 

Listen over organisasjonene som har fått innvilget støtte og tildelt sum kan lastes ned her.