Ungdomsenhet øst er et fengsel for mindreårige innsatte. Enheten er et landsdekkende tilbud for innsatte av begge kjønn i alderen 15-18 år.

Ungdomsenhet øst er en underavdeling av Romerike fengsel og skal dekke alle sikkerhetsnivåer. Enheten tar imot både varetektsinnsatte og domfelte. Fengselet har plass til 4 innsatte.

Hovedformål med ungdomsenehtene er at barn skal ikke være i fengsel sammen med voksne. Hensynet til barnets beste holdes høyt og det gjøres individuelle vurderinger. På enheten er det tverretatlig samarbeid hvor motivasjons- og endringsarbeid prioriteres. 

Det er 30 stillingshjemler i turnus, ca. halvparten har fengselsfaglig bakgrunn og resterende er ansatt som miljøterapeuter. Enheten har et fast tverretatlig team bestående av psykologer, lege, barnevernspedagog og skolefaglig koordinator, i tillegg til representanter fra kriminalomsorgen Teamets hovedoppgave er, i samarbeid med enheten, å ivareta de innsattes behov under straffegjennomføringen, og forberede tiden etter løslatelse for å sikre at relevante instanser følger ungdommen opp videre. Målet er å motvirke tilbakefall til ny kriminalitet. 

Det er en egen skole på Ungdomsenheten, og det er Jessheim videregående skole som organiserer opplæringen. I de tilfellene hvor innsatte kalles inn til soning; prioriterer hjemmebesøk med innsatte og evt. verger, informerer om hva innsatte kan forvente seg når de kommer til enheten. Fengselet har en overordnet tilnærming i arbeidet med innsatte, og jobber med Good Lives Model, som går ut på å styrke de unge slik at de kan finne frem til positive verdier i livet.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengselet?
Ungdomsenhet øst ligger i Eidsvoll kommune, på Øvre Romerike. For å komme til enheten med bil, kan man kjøre E6, både sør fra Oslo og nord fra Trondheim. Man tar avkjøringen av E6 mot Råholt. Man følger skilting til Råholt, Rv 501. Når man kommer til rundkjøringen ved Eidsvoll verk togstasjon, skal man ta avkjørselen til høyre, å kjøre inn på Nyvegen Rv505. Man skal følge denne veien helt til man kommer til et t-kryss, i dette krysset skal man ta til venstre og inn på Rv. 506. Man følger rv. 506 frem til man kommer til avkjøringen til Dønnumvegen 5-8. Enheten ligger i enden av denne veien. Skilting til enheten ved innkjøringen til Dønnumvegen. 
 
Kommer man med tog, er Eidsvoll stasjon det nærmeste stoppestedet. Det går buss fra Eidsvoll stasjon og til Vegamot (bussholdeplass). Det er ca 2 km å gå fra denne holdeplassen. Alternativet er å ta taxi fra Eidsvoll stasjon, og til enheten. 
 
Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg soningsinnkalling og godkjent legitimasjon. 
 
Hva KAN den domfelte ha med seg?
Innsatte kan ha med seg private klær, sko, treningstøy, hodeplagg, hansker, pysjamas, morgenkåpe, barbermaskin etc. En fortegnelse over hva man ta med seg til enheten, blir lagt ved innkallingen.
 
Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Alle innsatte får utlevert de toalettartikler de trenger. Private toalettartikler tillates ikke. Ved behov kan enheten låne ut klær/sko i begrenset omfang. I løpet av kort tid vil innsatte få ut sine egne effekter, samt at man kan kjøpe toalettartikler via enhetens handleordning.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i enheten?
De første dagene i enheten, vil den innsatte få gjøre seg kjent med enheten.  Den innsatte vil få tildelt kontaktbetjent. Det vil bli foretatt en kartlegging av den innsatte. Kartleggingen omfatter temaer som knytter seg til bosted, rus, økonomisk situasjon, nettverk, kriminalitet, helse mv. Skolekoordinator vil gi den innsatte informasjon om hvilket undervisningstilbud som skoleavdelingen ved enheten, kan tilby.  
 
Tverretatlig team 
Ved enheten er det et tverretatlig team, som skal ivareta den innsattes behov under straffegjennomføringen og forberede tiden etter løslatelse. Disse vil starte oppfølgingen av den innsatte kort tid etter innsettelse i enheten. 
 
Hva kan den innsatte kjøpe av varer i enheten?
Ved Ungdomsenhet øst kan den innsatte handle privat, for inntil 300- pr. uke. Det er et bredt utvalg av varer som den innsatte kan kjøpe. I dette utvalget, finnes også toalettartikler. 
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Mindreårige innsatte kan telefonere i inntil 20 minutter pr. dag, forutsatt at det er kapasitet til det. Alle samtaler blir rutinemessig overhørt, med mindre dette ikke framstår som sikkerhetsmessig påkrevet eller telefonsamtalen er av en art som ikke kan overhøres. Det er ikke tillatt med mobiltelefoner. 
 
Skoletilbudet ved Ungdomsenhet øst 
Ungdomsenhet øst har en egen skoleavdeling. Det er Jessheim videregående skole som organiserer opplæringen.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk å kunne besøke innsatte?
Innsatte som gjennomfører straff eller varetekt, kan med enkelte begrensninger motta besøk fra familie og venner i fengselet.
 
Kriminalomsorgen anser at gjennomføring av besøk er av stor betydning for den innsatte, og en viktig del av målsettingen om normalisering under straffegjennomføringen. En forutsetning for å kunne besøke innsatte, er at den innsatte ønsker å motta besøk. Før et evt. besøk kan gjennomføres, må du fylle ut et søknadsskjema. 

Som godkjent besøkende ved Ungdomsenhet øst, vil du få tilsendt en særskilt besøkstillatelse. Søknad om besøkstillatelse kan også bli avslått. Slikt avslag er påklages til overordnet forvaltningsnivå. For personer som representerer innsatte som fullmektig og/eller advokat, gjelder særskilte regler.

Hvordan bestille besøk
Besøk kan bestilles på tlf.nr 62 78 29 09 på hverdager mellom kl. 09:00 og 15:00, eller via elektronisk skjema på fengselets hjemmeside.
Ved ankomst til fengslet må du ha med besøkstillatelse og gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort, pass el.). Enheten tilbyr i begrenset omfang små låsbare skap til nøkler, mobiltelefon m.v. Fra tid til annen utføres kontroll av besøkende med narkotikahund. 
 
Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan medbringe 2 blader og 2 aviser, til den innsatte. Alle andre leveranser skal, uten unntak, sendes pr. post. Besøkende kan ikke ta med mat, drikke eller blomster inn i fengselet.
 
Besøk fra barn
Barn er velkomne i fengselet. Personer under 16 år gis kun tilgang til fengselet, dersom de tilhører den innsattes nærmeste familie og er ifølge med foresatte. 
 
Personer under 18 år gis ikke adgang til å besøke innsatte alene, uten skriftlig fullmakt fra foresatte.