(Illustrasjonen er laget med kunstig intelligens/ChatGPT. Programmet ble bedt om å «lage et oljemaleri av en gruppe menn som diskuterer inne i et fengsel»).

Til nå er det gjennomført seks samtaler, og det er filosof Marianne F. Walderhaug som står bak konseptet. Ca. fem ansatte og fem innsatte møtes over et tema som er bestemt på forhånd, for å lytte til hverandre, utforske temaet sammen og synliggjøre forskjellige perspektiver og erfaringer fra ulike sider. 

Temaene de har snakket om er: Hva er å bli hørt? Hva er å lytte på en god måte? Hva er å bli møtt som et helt menneske? Hvordan holde fast på seg selv (i systemer hvor man er redd for å miste seg selv)? Hva er mobbing? og Hva er fellesskap og respekt?

Ideen til feltsamtaler kom etter et seminar om ytringsfrihet våren 2023, der flere innsatte snakket om at de ikke har arenaer i kriminalomsorgen til å ytre seg på om ting som er viktige for dem. Gjennom oppstart av etisk forum hadde imidlertid Bjørgvin fengsel allerede et ønske om å komme i dialog med innsatte, men visste ikke helt hvordan det skulle gjøres. Fengselet ønsket å lære mer om de innsattes fengselserfaringer og tema de er opptatt av - knyttet til det etiske feltet. Å invitere både innsatte og ansatte til filosofiske dialoger, ble slik en felles løsning på to ønsker som lå på bordet.

Det som har vist seg å være en viktig verdi ved feltsamtalene, er at man her får muligheten til å delta i en dialog hvor man går dypere inn i viktige tema sammen. Man kan oppdage noe sammen, og man ser ting fra ulike sider og posisjoner. Det handler ikke om å ytre sine meninger, men om å lytte til hverandre og la forskjellige og ulike perspektiver komme til orde. Her kan man få innsikt i at noe er krenkende for en annen part, til tross for at man ikke har ment å krenke. Eller man kan få øye på det som bidrar til at den andre føler seg sett og hørt, og slik bli minnet på de viktige verdiene og holdningene som ligger til grunn for gode møter.

Gjennom feltsamtalene har både innsatte og ansatte blitt invitert inn på en arena hvor man møtes på en annen måte enn vanlig. De innsatte som har deltatt har satt pris på at fengselet inviterer til en dialog hvor både ledelse, betjenter og ulike faggrupper lytter til dem. Som en innsatt sa etter første feltsamtale: «Alle arbeidsplasser burde ha slike dialoger. Når snakker direktøren med vaskekona?» 

En ansatt som deltok i samme feltsamtale sa: «Det at alle stemmer er like mye verdt, det er en fin ting. Man får rom til å si sin mening og man blir hørt.» Tilbakemeldinger fra de ansatte som har deltatt, har vært at de setter pris på å få møte innsatte på en annen måte enn vanlig og høre hvordan de oppfatter ting. De setter også pris på å få bli hørt selv, og at man også på tvers av roller og linjer i ansattgruppen lytter til både hverandre og de innsatte.