Også den midlertidige kvinneavdelingen ved Ullersmo fengsel avvikles.
 
Endringene gjøres for å avvikle kvinneplasser i mannsfengsler og for å bedre situasjonen for kvinnelige innsatte med psykiske lidelser.
 
- Skien fengsel har god kompetanse på sårbare innsatte, har tidligere erfaring med kvinnesoning og vi kan som følge av dette avvikle samsoning mellom menn og kvinner de fleste steder i Norge. Det vil bedre situasjonen for kvinner i fengsel, selv om flere utfordringer vil bestå, sier Lise Sannerud, direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet, og fortsetter: 
 
- Vi er særlig bekymret for det høye omfanget av selvskading og selvmordsforsøk blant en del av de kvinnelige innsatte. Sammen med helsemyndighetene må vi derfor jobbe videre med å styrke helsetilbudet til kvinner som gjennomfører straff i fengsel, sier hun.
 
Omgjøringen av Skien fengsel til kvinnefengsel er foreslått av en intern arbeidsgruppe i kriminalomsorgen som over tid har jobbet med å utrede tiltak som skal sikre kvinner bedre soningsforhold. Dette arbeidet fortsetter også fremover. Blant annet vil Sivilombudets funn etter besøk på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt bli fulgt opp videre, og den midlertidige kvinnesoningen ved Ullersmo fengsel avvikles.
 
Endringene begynner umiddelbart, og vil gjennomføres fortløpende frem mot sommeren.

Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet