Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) iverksetter nå strakstiltak for å ta ned risikoen for de innsatte. Fengselet vil bli stengt så snart de innsatte er ivaretatt ved egnede fengsler.

De kvinnelige innsatte ved fengselet er en sårbar gruppe, med høy grad av selvskading og selvmordsforsøk. De innsatte må derfor flyttes til fengsler der de kan følges opp på en god måte. Kriminalomsorgen har startet arbeidet med å vurdere hvordan de innsatte ved Bredtveit best kan ivaretas ved andre enheter i kriminalomsorgen. Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt vil bli midlertidig stengt så raskt de innsatte er forsvarlig ivaretatt i egnede fengsler.  

For å ta ned risiko i påvente av midlertidig stengning vil kriminalomsorgen, i samråd med Statsbygg, iverksette umiddelbare tiltak ved fengselet knyttet til brann og evakuering. Blant aktuelle tiltak er færre innsatte og økt nattbemanning. 

KDI og kriminalomsorgen region øst bekrefter at det ikke vil bli oppsigelser som følge av den midlertidige stengningen. KDI, Statsbygg og Justis- og beredskapsdepartementet vil vurdere langsiktige løsninger for Bredtveit når den akutte og midlertidige situasjonen er løst.

Bakgrunn
Den midlertidige stengningen var tema i et møte mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsdirektoratet, kriminalomsorgen region Øst og Statsbygg tirsdag 28. november. Bakgrunnen for møtet var en bekymring fra Statsbygg, som eier bygningsmassen, om brannsikkerheten ved fengselet. Basert på en brannteknisk gjennomgang konkluderer Statsbygg med at bygningsmassen er i svært dårlig stand og er særlig bekymret for brannsikkerheten. Brann- og redningsetaten i Oslo kommune har også gjennomført tilsyn ved fengselet. Samlet sett er Statsbygg av den oppfatning at opphold i bygget generelt, og bruk av bygget til fengselsdrift spesielt, representerer en risiko for liv og helse. De anbefaler derfor at dagens bruk i byggene opphører så snart som mulig. 

Basert på den foreliggende informasjonen, støtter Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) at fengselet (avdeling for høy sikkerhet) må stenges midlertidig. Justis- og beredskapsdepartementet stiller seg bak anbefalingen fra Statsbygg. Det jobbes nå ut ulike alternativer for hvor raskt og hvordan dette bør og kan skje, der både innsatte, ansatte og hensynet til samfunnsvern må ivaretas på en best mulig måte. Beslutningen gjelder ikke avdelingen med lavere sikkerhetsnivå, B2, som er geografisk plassert et stykke unna hovedhusene på Bredtveit.

Fagorganisasjoner og ansatte på Bredtveit er i et allmøte onsdag ettermiddag informert om beslutningen, og at det skal vurderes fremtidige løsninger for Bredtveit når den akutte og midlertidige situasjonen er løst.