Helse og rus

Innsatte har de samme rettighetene til helsetilbud som resten av befolkningen. Helsetilbud i fengsel er en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Kommunen hvor fengselet ligger er ansvarlig for helse- og omsorgstjenester til innsatte, og fengselet skal tilrettelegge for at innsatte får den helsetjenesten de har krav på. Det er fengselslegen som overtar fastlegens rolle for de innsatte.

DSC_4782

Hjelp med rusmisbruk

For rusmisbrukere er det særlig viktig å planlegge løslatelsen og skaffe bolig, arbeid og behandling i den vanskelige overgangen fra fengsel til frihet. Flere undersøkelser viser at mange innsatte har rusproblemer. I en Levekårsundersøkelse blant innsatte fra 2004 (Friestad og Skog Hansen) kommer det fram at blant 260 innsatte ved 37 av landets fengsler hadde så mange som 60 prosent et rusproblem ved innsettelse. Behandling av rusproblemer er en viktig del av tilbakeføringsarbeidet som gjøres i fengslene. Det er derfor en viktig utfordring å styrke samarbeidet mellom kriminalomsorgen og andre –etater som helsetjenesten, sosialtjenesten og NAV – slik at innsatte rusmiddelavhengige kan få den hjelpen de har behov for.

Kriminalomsorgen har til nå også opprettet rusmestringsenheter ved 13 fengsler. Dette er avdelinger hvor målet er at den innsatte skal få hjelp med sin rusavhengighet gjennom tverrfaglig samarbeid.

Enkelte innsatte har behov for behandling, botrening eller arbeidstrening som ikke kan gis i et fengsel. Straffegjennomføringsloven §12 åpner derfor adgang for at disse i enkelte tilfeller kan gjennomføre straffen i en institusjon som ikke hører inn under kriminalomsorgen.

Psykiatrisk behandling

Det er vanskeligere – som for folk flest - å få tilgang til psykiatrisk helsehjelp. Det jobbes for å forbedre dette. I 6-8 fengsler gis polikliniske psykiatritjenester inne i fengselet. I andre fengsler må innsatte fremstilles til psykiatrisk behandling utenfor fengselet.