Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med deltakere fra politi, kriminalomsorg, domstolene og konfliktrådet, og springer ut fra et felles forum med disse deltakerne som ledes av kriminalomsorgen ved region nord. Rapporten er oversendt Justis- og beredskapsdepartementet.
 
Rapporten kartlegger status for samisk rettssikkerhet på de respektive områdene i justissektoren, og kommer med en anbefaling om videre tiltak. Det foreslås blant annet at det etableres en felles samisk kompetansetjeneste som kan tilby bistand til oversettelse, tolking, informasjonsarbeid og kompetanseheving.
 
Om videre oppfølging av rapporten står det:
«Domstoladministrasjonen har invitert organisasjonene inn i dette arbeidet. Arbeidsgruppen ser det derfor som naturlig at Domstoladministrasjonene tar denne rapporten med inn i den videre dialogen med Justis- og beredskapsdepartementet og de ulike etatslederne. Vi håper denne rapporten gir et visst grunnlag og en retning for et videre arbeid med spørsmålet om hvordan denne type tjenester og kompetanse kan få en felles organisering. Et videre arbeid vil kunne avklare om dette for eksempel kan være egnet som et felles satsningsforslag for justissektoren».