Samtaleverktøyet består av 17 temaer hvor målet er fokusert og strukturert endringsarbeid for å redusere risikoen for nye seksuallovbrudd eller ytterligere skadelig seksuell adferd. Dette er et fleksibelt verktøy, hvor bruk av samtaletemaer velges ut i fra risiko og den enkelte domfeltes individuelle behov.

Tanken er at LeVel kan være nyttig også i arbeidet med andre, voksne seksuallovbruddsdømte og at dette på sikt blir et verktøy som tilpasses til bruk i andre etater og organisasjoner som arbeider for å bekjempe skadelig seksuell adferd.

LeVel er forankret på lokalt, regionalt samt sentralt nivå i kriminalomsorgen og i Konfliktrådet og er for tiden under evaluering av Universitetet i Sørøst-Norge.