Norsk kriminalomsorg deltar aktivt på flere internasjonale arenaer, blant annet gjennom: 

 • Europarådet
 • Nordisk sikkerhetsmøte
 • Nordisk friomsorgsmøte
 • Nordic Prison Education Network
 • Nordisk forum for programvirksomhet
 • Nordisk leder- og fagsamarbeid
 • Nordisk samarbeidsråd for kriminologi
 • Nordisk samarbeidsmøte på soningsoverføringsfelte
 •  European Prison Regime Forum
 • European Organisation of Prisons and Correctional Services (Europris)
 • International Correctional and Prisons Association (ICPA)
 • Conférence Européenne de la Probation (CEP). 

I tillegg til at Norge er bundet av internasjonale konvensjoner og standarder, har også norsk kriminalomsorg ved KDI en rekke internasjonale engasjement som er eksternt finansiert. 

Kontaktperson for KDIs internasjonale arbeid er seksjonssjef Kim Ekhaugen.   

Internasjonal Stab (IS)

Internasjonal Stab (IS) er nærmeste rådgiver for direktøren i Kriminalomsorgsdirektoratet i internasjonale spørsmål. Avdelingsdirektør for IS rapporterer direkte til øverste leder i KDI om fremdrift, økonomi og andre relevante forhold for norsk kriminalomsorg. 

IS har ansvar for kriminalomsorgens programfestede samarbeid med til sammen 10 land, der 23 norske partnere (fengsler og friomsorgskontorer) og alle regionene er involvert og representert i prosjektsamarbeid. 

IS har en rådgivende og styrende rolle knyttet til KDIs internasjonale engasjement, og alle stillinger i IS, bortsett fra avdelingsdirektør er fullfinansiert av eksterne midler og ikke fra KDIs budsjett. Per august 2020, er det i tillegg til 1 avdelingsdirektør 6,5 fulltidsstillinger i IS. Disse stillingene er ansvarlige for de ulike samarbeidsprogrammene. I tillegg er det også en fulltids stilling tilhørende KRUS som jobber med internasjonalt samarbeid sammen med IS.

Gjennom deltakelsen i det internasjonale samarbeidet, har norsk kriminalomsorg stor innflytelse på det som skjer i de ulike programmene som er nevnt innledningsvis. I EØS-samarbeidet er KDI med på å forvalte bruken av ca 150 millioner EUR innenfor kriminalomsorgsområdet i følgende mottakerland: Latvia, Litauen, Romania, Polen, Bulgaria og Tsjekkia. KDI har i dette samarbeidet status som DPP – Donor Programme Partner.

Dette er en kontraktfestet rolle, som er beskrevet i en kontrakt mellom Direktør for KDI og Direktør for FMO – Financial Mechanism Office i Brussel, som administrerer EØS-midlene på vegne av Utenriksdepartementet. Representanter for KDI og regionene er involvert i styringskomiteer for prosjektene som implementeres i alle ovennevnte mottakerland, og dette gjør at man har en direkte påvirkning på hvordan EØS-midlene forvaltes i landene. Mottakerlandene har stor respekt for de synspunkter og meninger som Norge uttrykker, både i kraft av sin ekspertise som DPP, og også som donor stat.

I tillegg til ovennevnte beløp, kommer midlene som Utenriksdepartementet har bevilget til implementering av prosjektene i Ukraina og Russland, som til sammen utgjør rundt 41 millioner NOK over en treårsperiode. Med slike summer forvalter man store prosjektbudsjetter, og avdelingsdirektør for IS har fullmakt til å styre bruken av midlene sammen med mottakerlandene, og i tett og direkte dialog med KDIs direktør/assisterende direktør. 

Aktivitetsrapport 2023 for internasjonalt arbeid i kriminalomsorgen

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnerne for IS i mottakerland er hovedsakelig nasjonale justisdepartementer og fengselsadministrasjoner, som i møter har deltagelse på svært høyt nivå.

IS har ofte møter med justisministre, vise-justisministre (statssekretærer) og generaldirektører samt departementenes øverste ledelse. IS samarbeider tett med de norske ambassadene og ambassadørene i mottakerland (EØS, Russland, Ukraina).

I Norge er samarbeidspartnerne hovedsakelig UD, Justis- og beredskapsdepartementet, kriminalomsorgens regions-administrasjoner og norske partnere som er involvert i prosjektsamarbeid (fengsler, friomsorgskontorer, overgangsboliger).