Soningsoverføringer i Norden

Det er kriminalomsorgens fem regionkontorer om har ansvaret for soningsoverføringer i Norden.
 
Soningsoverføringer i Norden reguleres av følgende regelverk: 

Soningsoverføringer utenfor Norden

Fra 1. januar 2022 er det Kriminalomsorgen region sørvest som har ansvar for soningsoverføringer utenfor Norden. 

En forutsetning for en slik overføring er at mottakerlandet godtar det. Det må være være minimum seks måneder igjen av straffegjennomføringen når saken mottas i domfeltes hjemland. En overføring er også betinget av at det straffbare forholdet domfelte er dømt for i Norge, også er straffbart i mottakerlandet. 

Overføring til fortsatt straffegjennomføring i annet land kan skje i medhold av ulike hjemmelsgrunnlag. Det skilles mellom overføring med og uten den domfeltes samtykke.

Soningsoverføringer utenfor Norden reguleres av følgende regelverk: 

Bilaterale avtaler
Norge har inngått bilaterale overføringsavtaler med Thailand, Romania, Latvia og Litauen.​

  • Schengen-avtalen artikkel 68 har også en hjemmel for sonngsoverføring, den er imidlertid lite brukt. 
  • Lov om overføring av domfelte § 13 gir hjemmel for å søke overføring til andre land enn de som omfattes av ovennevnte grunnlag dersom det foreligger særlige grunner til dette. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som behandler saker etter denne paragrafen. 

Saksgang i overføringer utenfor Norden

KDI har utarbeidet retningslinjer for saksgangen i saker om soningsoverføring utenfor Norden.