Aktivitetsplikt

Arbeid, opplæring, skole eller deltakelse i endringsprogrammer er tiltak som tilfredsstiller kravene til aktivitetsplikt. Innsatte som ikke ønsker opplæring, aktiviteter eller annen behandling som tilfredsstiller aktivitetsplikten kan pålegges å delta i arbeid på fengselet. Aktiviteten vil tilpasses det som er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Arbeidsdriften og opplæring

Arbeidsdriften utgjør den klart største delen av aktivitetstilbudet i kriminalomsorgen og er den største daglige aktiviteten for innsatte i norske fengsler.

Arbeidsdriften består av ulike produksjonsverksteder innen tre - metall - tekstil - keramikk og håndverk. Andre aktiviteter er kjøkken og drift/servicetjenester som for eksempel vaskeri, renhold, eller utvendig og innvendig vedlikeholdsoppgaver. I verkstedene er det ansatt personer med både relevant yrkesfagkompetanse og praktisk pedagogisk utdannelse. Disse jobber i et nært samarbeid med den videregående skolen og gir innsatte opplæring som kan føre til praksisattester, kompetansebevis og fagbrev. 

I tillegg kan innsatte i noen tilfeller arbeide utenfor fengsel ved frigang.

Arbeidsdriften fungerer ofte som lærebedrift slik at innsatte kan gå opp til fagprøve i soningstiden. Målet er å gi individuell og tilpasset opplæring som gir økte kvalifikasjoner for å delta i arbeidslivet etter endt straffegjennomføring.

Arbeidstilbudet skal søke å gi den innsatte opplæring, en normal arbeidsdag og samvær med andre. Arbeid er vesentlig for å være selvhjulpen og for integrering i samfunnet. Muligheten for å kunne få arbeid er et av de viktige elementer i vurderinger rundt fare for tilbakefall til kriminalitet. Å styrke innsattes tilknytning til arbeidslivet er derfor et bidrag til å legge til rette for et liv uten kriminalitet etter løslatelse.

Idrett og hobby

De innsatte kan trene i fritiden, fortrinnsvis under kyndig veiledning. Så langt det er praktisk og sikkerhetsmessig mulig skal fengselet legge til rette for forskjellige typer hobbyvirksomheter. Fritidsvirksomheten skal være en integrert del av straffegjennomføringen for å unngå isolasjon og skadevirkninger det kan gi. 

Rett til bibliotek

De innsatte skal gis adgang til å lese litteratur, tidsskrifter og aviser. Innsatte har lik rett til å låne bøker på offentlig bibliotek som befolkningen ellers. Det betyr at alle lukkede fengsler skal ha en bibliotekstjeneste og utlånsmuligheter.

Kulturarbeid

Kultur kan gi opplevelser. Den kan gi nye interesser, og ikke minst: Den kan skape mestring. Et stimulerende og utfordrende kulturtilbud for hele befolkningen er et mål for kulturpolitikken i Norge. Hele befolkningen omfatter også innsatte i fengslene. At kulturtilbud er viktig i fengsel viser de innsatte ved at de benytter seg aktivt av dette.

Kulturaktiviteten i fengslene er ulikt rundt i de ulike fengslene. Litteratur, musikk, teater, dans, kunsthåndverk, film er blant aktivitetene som er representert.