Du bør få avklart ditt eventuelle behov for bistand fra NAV før innsettelse, slik at livet etter løslatelsen kan planlegges så tidlig som mulig. Kriminalomsorgen informerer NAV når du har møtt til soning, og økonomiske ytelser kan bli stanset eller redusert under et fengselsopphold. Det er viktig å planlegge hvordan du kan overholde dine økonomiske forpliktelser, og eventuelt snakke med kreditorer før du skal i fengsel.

Kontakt NAV

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor hvis noe av dette under gjelder deg:

  • Mottar livsoppholdsytelse fra NAV(for eksempel AAP, uførestønad, tiltakspenger kvalifiseringsstønad og /eller sosialstønad)
  • Trenger bistand for å få jobb etter straffegjennomføring
  • Tenger råd og informasjon i forhold til bosituasjon
  • Trenger råd og informasjon i forhold til gjeld
  • Eventuelt behov for annen oppfølging fra NAV mens du er i fengsel