• Han fortel kvar kriminalomsorga skal - og korleis ein skal skal kome dit. 
 • Han gjev svaret på kva mål kriminalomsorga skal nå. 
 • Han tek opp i seg tema som er viktige for den einskilde tilsette, som tryggleik og medråderett, omdømme, stoltheit og trivsel. 
 • Strategien vil bidra til ei betre kriminalomsorg.

Video om verksemdsstrategien

Visjon

«Straff som endrar» erstattar den mangeårige visjonen «Aktiv kriminalomsorg – tryggare samfunn».

Endringa ligg både i rehabilitering av den einskilde domfelte, men også hos kriminalomsorga som organisasjon.

Verdiar

 • Verdiane våre er førande for åtferda vår i kvardagen. 
 • Verdiane våre skildrar åtferd og handlingar som speglar vår kultur. 
 • Verdiane våre fortel kva som kjenneteiknar oss som medarbeidarar og organisasjon. 

Verdiane for kriminalomsorga er:

 • Openheit
 • Tryggleik
 • Nytenking

Mier om verdiane

Strategiområde

Strategien inneheld fem strategiske område for kriminalomsorga i framtida. Desse er:

 • Framtidsretta straffegjennomføring  
 • Tryggleik 
 • Organisasjon 
 • Kunnskap og kompetanse 
 • Omdømme