Prosjektet

Budsjett: 52,5 mill Euro
  
Prosjektet har som overordnet mål å bidra til å sikre tilbakeføring til samfunnet gjennom å støtte opp under og videreutvikle polsk kriminalomsorg med bakgrunn i prinsippet om en sømløs straffegjennomføring 

Modul 1 Etablering av fem pilot sentre / komplekser som rehabiliteringsarena for innsatte hver bestående av: 

  • Et pilotfengsel med 250 plasser hver bygget i henhold til europeiske standarder
  • En produksjonshall for arbeidstrening for innsatte 
  • En overgangsbolig rettet mot å bidra til å progresjon i soningen 

Prosjektet skal i tillegg bidra til å forbedre innholdet i soningen gjennom å styrke rehabiliteringstilbudet til de innsatte, herunder øke utdannings-, arbeids og aktivitetstilbudet  

Modul 2 Opplæring av fengselsansatte
Budsjett: 2,6 mil. Euro

  • Styrke grunnutdanningen gjennom opplæring av fengselsansatte 
  • Styrke etter - og videreutdanning av fengselsansatte gjennom etablering av en høyskole – Higher school of criminology and penitentiary  science in Warsaw
  • Opplæring av fengselsansatte i blant annet dynamisk sikkerhet og en human straffegjennomføring i tråd med blant annet European prison rules 

Modul 3 Styrke friomsorgen og øke bruken av alternative straffegjennomføringsformer

Budsjett: 1 mill Euro 

  • Etablere et risiko – og behovsanalyseverktøy for ansatte i kriminalomsorgen, friomsorgen og domstolen 
  • Styrke samarbeidet mellom fengsel og friomsorg med det som formål å underbygge prinsippet om en sømløs straffegjennomføring 
  • Opplæring av dommere i alternative straffereaksjoner 
  • Informasjon til dommere ansvarlig for beslutninger om prøveløslatelser etc.