Samarbeidet mellom KDI og Amend (Universitetet i California, San Francisco) ble formalisert i en 5-årsavtale høsten 2019. Før dette har amerikanske besøksdelegasjoner fra ulike stater kommet til Norge gjennom dette programmet minst en gang pr. år siden høsten 2015. 

Amend er en prosjektorganisasjon ved the Criminal Justice and Health Program ved Universitetet i California, San Francisco (UCSF), ledet av Professor Brie Williams. Amend (tidl. JUSTInnovate) samarbeidet tidligere med The Prison Law Office ved Direktør Don Specter om fengselsreform i USA gjennom blant annet besøk i Norge.

Norske partnere

 • KRUS
 • Halden fengsel
 • Romerike fengsel
 • Oslo fengsel
 • Ringerike fengsel
 • Bastøy fengsel
 • Ila fengsel
 • Bredtveit fengsel
 • Oslo overgangsbolig
 • Kriminalomsorgsdirektoratet

Amerikanske partnere

 • Jobber nå med statene California, Oregon, Washington og Nord-Dakota (mai 2022).
 • Tidligere involverte stater: Alaska, Hawaii, Idaho, Rhode Island, New York. . 

Finansiering

Prosjektet er fullfinansiert via offentlige og private fond i USA. Amend består nå av mer enn ti ansatte i USA, og har engasjert to norske ansatte med base i KDI. Norske samarbeidsfengsler blir refundert alle utlegg i forbindelse med besøks- og undervisningsvirksomhet.

Mål

Amends hovedmål er fengselsreform, og å endre kulturen i amerikanske fengsler for å redusere de skadelige helseeffektene de har på ansatte og innsatte. Et særpreg ved Amends arbeid er fokuset på ansattes og særlig fengselsbetjentenes helse. Amerikanske fengselsbetjenter er kraftig overrepresentert på en rekke negative statistikker over helseutfordringer sett opp mot andre sammenliknbare yrkesgrupper. Gjennom fokuset på de ansattes helse er tanken at de innsatte også vil oppleve en positiv endring.

Målgruppe

Prosjektet sikter mot så vel fengselsansatte som politikere, byråkrater, private investorer og administrativt ansatte i og utenfor justissektoren.

Innhold

Prosjektet tar sikte på å endre kultur i spesielt utvalgte fengsler i samarbeidsstatene gjennom fokus på verdier, prinsipper og kjerneområder fra norsk kriminalomsorg. Besøk i Norge utfordrer deltakerne blant annet ved at de må utarbeide planer for implementering av nye ideer ved hjemkomst til sitt fengsel i USA.

Enkelte besøk har også blitt gjennomført delvis som «job shadowing», hvor en eller flere gjester følger en norsk tjenestemann-/kvinne på dennes vakter i fengselet, iført amerikanske fengselsuniformer.Gjennom dialogbasert opplæring og undervisning (teoretisk og praktisk) i utvalgte tema får deltakerne nye kunnskaper og ferdigheter, samtidig som de blir utfordret på refleksjon over egen praksis.

Resultater

Resultatene så langt viser at viljen og evnen til endring i de samarbeidende statene er stor, og flere stater kan vise til svært positive lokale eksempler, blant annet med sterke historier fra innsatte som har blitt berørt av kulturendringen hos de fengselsansatte.

Det utarbeides en felles, årlig aktivitetsplan basert på erfaringer og felles evaluering. 

Utover besøksdelegasjoner fra USA til Norge, har prosjektet i 2019 og 2020 blant annet gjennomført opplæringsprogram for amerikanske ansatte fra ulike fengsler, av norske fengselsansatte i USA. Norge har også blitt involvert i planer rundt endring og bygging av nye fengsler i USA, og vært representert ved flere konferanser om fengselsreform i USA.