Tjenesten er regulert i en egen samhandlingsavtale mellom politidirektoratet (POD) og kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), der de enkelte politidistriktene kan inngå avtale om å tilknytte seg ordningen.

Kontaktinformasjon

Telefon
(+47) 33 20 70 28

E-post:
8301transport@kriminalomsorg.no

Besøksadresse:
Kjelleveien 21 
3125 Tønsberg

Postadresse: 
PB 2166
3103 Tønsberg

Fakturaadresse: 
Kriminalomsorgens transporttjeneste
Fakturamottak DFØ 
Postboks 4721 
7468 Trondheim

Org. nummer
911 830 868

Om KTT

KTT har i dag en formalisert avtale med Sør-Øst og Øst politidistrikter og leverer jevnlige tjenester til kriminalomsorgens to østlandsregioner. Transporttjenesten gjennomfører imidlertid også oppdrag for andre politidistrikt og påtar seg overføringer av domsinnsatte til og fra andre deler av landet ved ledig kapasitet.

KTT disponerer nesten 30 tilpassede kjøretøy, fordelt på store cellebiler med plass til fire innsatte og mindre cellebiler med plass til to innsatte. Oppgavene utføres av rundt 50 transportbetjenter med begrenset politimyndighet. De ansatte har fokus på kommunikasjon og konfliktdemping, men utfører tjenesten med hensiktsmessig sikkerhetsutstyr og tilgjengelige tvangsmidler. 

KTT utfører tjenesteoppdrag på alle hverdager klokken 07:00-18:00, og oppdragene kan omfatte:

Fremstilling for hovedforhandlinger/ ankeforhandlinger

  • Fremstilling for førstegangsfengslinger og fengslingsforlengelser
  • Vitnefremstillinger av innsatte
  • Helse-, sosiale- og velferdsbegrunnede fremstillinger
  • Overføringer av innsatte mellom fengsler
  • Fremstilling for DNA-prøvetaking eller signalering
  • Transportering av innsatte i forbindelse med politiavhør
  • Andre kontroll- og sikringsoppdrag for politiet og kriminalomsorge

KTT styrer hele sin operative virksomhet fra et landsdekkende koordineringskontor i Tønsberg. Det er etablert transportbaser ved ulike fengsler i kriminalomsorgsregioner der politidistrikter har tilknyttet seg transport- og fremstillingsordningen. For tiden er det transportbaser ved fengslene i nærheten av Hønefoss, Lillestrøm, Tønsberg, Skien og Sarpsborg, og KTT har et strategisk mål om å utvide det geografiske tjenesteleveringsområdet i årene som kommer.

Bestilling av oppdrag

​Alle bestillinger av oppdrag skjer pr. e-post av rekvirenter i politiet og kriminalomsorgen. Følgende standardskjema skal benyttes: