Utdanning av fengselsbetjenter

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
KRUS utdanner fengselsbetjenter og verksbetjenter, og tilbyr ulike etter- og videreutdanningskurs for kriminalomsorgens tilsatte. De har også en forskningsavdeling.

Tilbakeføring til samfunnet

Tilbakeføring.no
Drives av Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Et verktøy med informasjon om tilbakeføring til samfunnet etter endt soning.

www.veiviseren.no
Veiviseren.no er en digital informasjons- og veiledningsressurs for bolig- og tjenesteområdet. Her finnes blant annet informasjon og veiledning om bosetting etter endt soning.

Tilbakefall

Senter for tilbakefallsstudier 
Drives av Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Inneholder forskning på og om tilbakefall i kriminalomsorgen.

For barn

ifengsel.no
Drives av Kirkens bymisjon. Inneholder informasjon og chattjeneste for barn som har en en mamma eller pappa i fengsel eller hjemmesoning.

For Fangers Pårørende - avd. ung
For Fangers Pårørende (FFP) vet mye om hvordan barn og unge kan ha det når en i familien soner en dom. Ta kontakt med FFP hvis du har spørsmål eller bare vil prate med noen. FFP har chattjeneste.

Bekymringstelefonen Voksne for Barn
En rådgivningstjeneste for den som har spørsmål om barn og ungdom. Rådgivere har barnefaglig utdanning.

Røde Kors 
Kontakttelefon for barn og unge

Alarmtelefon 116111
En gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt.

Offentlige instanser

Justis- og beredskapsdepartementet
Har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte
Drives av politiet. Gir hjelp og veiledning til de som har vært utsatt for kriminelle handlinger.

Sivilombudsmannen
Sivilombudsmannen skal sikre at offentlige myndigheter ikke gjør urett mot den enkelte borger. Arbeider for å forebygge tortur og umenneskelig behandling ved institusjoner hvor mennesker er fratatt friheten, som fengsler. Domstoladministrasjonen 
Informasjon om Norges domstoler.

Riksadvokaten
Har det overordnede ansvaret for all straffesaksbehandling – i politiet så vel som i Den høyere påtalemyndighet – ligger til riksadvokaten.

Konfliktrådet
Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr gratis megling for å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter. Er ansvarlig for gjennomføringen av ungdomsstraff.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (KFK)
KFK har som samfunnsoppdrag å bidra til kunnskapsbasert kriminalitetsforebygging, både nasjonalt og lokalt.

Opplæring innen kriminalomsorgen

Fylkesmannen i Vestland
Har det nasjonale ansvaret for all opplæring for innsatte i kriminalomsorgen.

Forum for opplæring innenfor kriminalomsorgen FOKO
Organisasjonen har som hovedformål å fremme alt arbeid som gjøres innenfor opplæring for de som soner en straff i Norge.

Museum

Norsk fengselsmuseum
Museet har lokaler på Kongsvinger festning.

Justismuseet
Museet har lokaler i Trondheim. ​