Førespurnader om offentlege postjournalar frå andre instansar i kriminalomsorga skal rettast til kriminalomsorga sitt dokumentsenter.

Innsynsførespurnader skal også rettast til dokumentsenteret.