Prosjekttittel: Samarbeid mellom norsk og russisk kriminalomsorg
Budsjett 2020: 2,3 mill. NOK
Prosjektet finansieres av Utenriksdepartementet og implementeres av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Landansvarlig KDI: Torunn Hasler - Torunn.Hasler@kriminalomsorg.no 

Kriminalomsorgen i Norge har et omfattende samarbeid med den føderale straffegjennomføringstjenesten FSIN i Russland. Gjennom det kriminalomsorgsfaglige samarbeidet har det blitt knyttet sterke bånd mellom Russland og Norge. 

Samarbeidet innrettet som et komplementært faglig samarbeid hvor begge parter er fokusert på hvilken nytte dette tilfører egen kriminalomsorg. Kompetansesamarbeid foregår innenfor temaene profesjonalitet i straffegjennomføringen – både hvordan drive våre fengsler og friomsorgskontorer på en god og profesjonell måte og samtidig å sørge for sikkerhet og at de domfelte får god rehabilitering og at det under soningen forberedes for god tilbakeføring til samfunnet.

Samarbeidet har de senere årene blitt spisset og forankret som kompetanseutveksling mellom praksisutøverne i kriminalomsorgen, mellom faglige eksperter.

Forankring

Samarbeidet er forankret gjennom avtale signert i 2006 av norsk og russisk justisminister og senere fulgt opp med samarbeidsavtaler og treårige arbeidsprogrammer signert av direktørene for Kriminalomsorgsdirektoratet og russisk straffegjennomføringstjeneste.  Samarbeidet følges opp av en Organisasjonskomite, som øverste «styringsorgan» for samarbeidet.

Finansiering

Samarbeidet er finansiert av Utenriksdepartementet, hvor KDI har søkt og fått innvilget midler. I inneværende prosjektperiode (2020-22) har KDI fått innvilget støtte for 2020, og må søke UD om midler for hvert av de resterende årene. KDI og FSIN har signert en intensjonsavtale om samarbeid for perioden 2020-22.

Målsetninger i samarbeidet

En av målsetingene i samarbeidet, slik det kommer til uttrykk i felles avtaler, er å utvikle et sterkt og komplementært kompetansesamarbeid på kriminalomsorgsområdet mellom Norge og Russland.

Det er en intensjon om å vektlegge dialog om hvordan norsk og russisk kriminalomsorg følger og implementerer de europeiske konvensjoner og internasjonale standarder som har fokus på humanisme og menneskerettighetsperspektivet i straffegjennomføringen.

Dette reflekteres i avtalene og arbeidsprogrammene for samarbeidet gjennom å drive kompetansesamarbeid på temaene organisering og drift av fengsler, profesjonalitet i straffegjennomføringen i og utenfor fengsler og forberedelse til god tilbakeføring til samfunnet.

Norske partnere

Fra norsk kriminalomsorg er Ravneberget fengsel, Oslo fengsel, Ringerike fengsel, Trøndelag friomsorgskontor og Kriminalomsorgen Region Nord involvert i samarbeidsprosjekter med fengsler og friomsorgskontorer i Russland. KRUS er også involvert i styringskomiteen (Organisasjonskomiteen) for samarbeidet, der norsk (KDI) og russisk (FSIN) kriminalomsorg er representert på generaldirektørnivå.

Russiske partnere

Butirka varetektsfengsel i Moskva, Vodnik varetektsfengsel i Moskva, Inspeksjonen (friomsorgen) i Murmansk, Mozhayisk kvinnefengsel i Moskva-regionen, fengsel nr. 1 i Arkhangelsk.

Samarbeid mellom norsk og russisk kriminalomsorg sett i et historisk perspektiv

Historisk sett startet samarbeidet mellom norsk og russisk kriminalomsorg som et hjelpe – og solidaritetsprosjekt på nittitallet. Samarbeidet fortsatte selv om russisk økonomi etter hvert ble stabilisert fordi det var en faglig interesse fra både norsk og russisk side for å samarbeide videre, og det var et gjensidig ønske om å bli bedre kjent som naboer. 
 
Norsk og russisk kriminalomsorg er begge opptatt av å vise at de etterkommer europeiske og internasjonale konvensjoner, og representanter for norsk og russisk kriminalomsorg møtes derfor ofte i europeiske og internasjonale faglig fora som Europarådet, ICPA og Euro-Pris. Gjennom samarbeidet er det lagt til rette for tettere russisk deltakelse i Europarådet samt andre faglige europeiske og globale nettverk på vårt område.

«Reform 2020»

Russisk kriminalomsorg startet et omfattende reformprogram i 2010, «Utviklingen av den russiske kriminalomsorgsreform frem til 2020». Målsettingene for reformen er at russisk kriminalomsorg innen 2020 skal følge Europarådets standarder, fengsler skal moderniseres og effektiviseres, antall innsatte skal halveres, bruk av fengsel for mindreårige lovbrytere reduseres og bruk av alternativer til fengsel økes.  Dette er også temaer innenfor det kriminalomsorgsfaglige samarbeidet mellom Norge og Russland.  

I realiseringen av reformprogrammet «Utviklingen av den russiske kriminalomsorgsreform frem til 2020» har Russland allerede oppnådd svært ambisiøse mål, som å halvere antall innsatte i Russland. Per 01. desember 2019 var antall innsatte 527 000, mot 1,000 000 i år 2000. Fangebefolkningen er likevel den høyeste i Europa med 363 innsatte per 100.000 befolkning. Til sammenlikning: Hviterussland 343/100.000, Litauen 221/100.000 , Latvia 183/100.000.

Disse landene har også hatt en nedgang i antall innsatte siden 2000, men mest markant er nedgangen likevel i Russland. I russisk kriminalomsorg gjennomføres også omfattende reformer i forhold til unge straffedømte. Det var per januar 2019, 1200 innsatte mindreårige fordelt på 23 ungdomsfengsler i Russland. Til sammenlikning var det mer enn 22.000 innsatte mindreårige i 2002, den gang fordelt på 62 ungdomsfengsler

Kriminalomsorgsdirektoratet viderefører og utvikler kriminalomsorgssamarbeidet med Russland i tråd med de retningslinjer og anbefalinger som gis i tildelinger og i øvrig dialog med Utenriksdepartementet.

FSIN - Russisk straffegjennomføringstjeneste

Den føderale tjenesten for gjennomføring av straffer (FSIN) er formelt underlagt den russiske føderasjons justisministerium. Direktør for FSIN utnevnes direkte av presidenten i den Russiske føderasjonen og regnes følgelig som et innflytelsesrikt direktorat. Russisk kriminalomsorg er tredelt med en sentral administrasjon - FSIN og regionale administrasjoner -  UFSIN.

I tillegg er det 8 spesialiserte høyskoler, et universitet og et akademi i tillegg til FSINs regionale kompetansesentre for opplæring av betjenter og regionale psykologiske laboratorier.