NORLAU er et bilateralt samarbeidsprosjekt med ukrainske justismyndigheter for å utvikle en moderne friomsorg samt bidra til økt fokus på bruk av alternative straffereaksjoner. En avtale mellom det ukrainske Justisdepartementet og norske Justis- og beredskapsdepartementet ble undertegnet i oktober 2016. Prosjektets hovedkontor ligger i Kyiv og prosjektet har to piloter i Bila Tserkva og Kharkiv. 

Hovedpartner i dette prosjektet er den ukrainske friomsorgen (Public institution “Center of Probation”), samtidig som prosjektet samarbeider med hele rettskjeden gjennom strategisk rådgivning og kompetanseoverføring – fengsel, påtalemyndighet, domstol og lokalt samfunn. Det overordnede mål er å styrke friomsorgens rolle både på sentralt og lokalt nivå. 

Første prosjektperiode ble startet i 2017 og avsluttet i desember 2019. Det norske sendelaget i Ukraina bestod da av fire norske eksperter (Head of Mission/friomsorgs ekspert, en dommer, en fengselsekspert, en påtaleekspert) og tre lokalt ansatte (to juridiske rådgivere og en kontorsjef). 

KDI har søkt og fått bevilget nye midler av UD for perioden januar 2020 - juni 2022. Det nye norske sendelaget består av fem representanter fra straffesakskjeden (Head of Mission/fengselsekspert, en friomsorgsekspert, en fengselsekspert, en påtaleekspert og en regionsdirektør). Sendelaget flyttet til Ukraina i september 2020. 

KDI har i tillegg rekruttert 10 lokalt ansatte: To juridiske rådgivere, en fengselsekspert, en friomsorgsekspert, mens en kontor- og kommunikasjonssjef har jobbet for prosjektet i Kyiv siden februar 2020. Fra september 2020 har prosjektet også knyttet til seg en kontorsjef-tolk, to friomsorgs-og fengselseksperter i Kharkiv pilotkontor og to friomsorgs- og fengselseksperter i Bila Tserkva pilotkontor.

Resultater

De viktigste resultater som ble oppnådd i løpet av første prosjektperiode fra januar 2018 – desember 2019: 

 • styrket koordinering av straffesakskjeden gjennom ulike møteplattformer (opplæring, arbeidsgrupper, seminarer, den internasjonale strafferettskonferansen) både på sentralt nivå i Kyiv og på lokalt nivå i begge piloter i Bila Tserkva og Kharkiv
 • kapasitetsbygging og opplæring av rundt 430 friomsorgsmedarbeidere med ukrainske og internasjonale instruktører
 • oppussing av friomsorgskontor i Bila Tserkva og Kharkiv 
 • innføring av et innovativt system i Bila Tserkva og Kharkiv med å utvikle en strukturert løslatelsesplan for utvalgte frivillige innsatte (støtte for å finne arbeid og bolig, helsekontroll og annen støtte identifisert som nødvendig i en individuell behovsvurdering)
 • prosjektet har tilrettelagt samarbeid mellom det ukrainske Center of Probation og andre EU land og internasjonale organisasjoner, blant annet med Latvia, Romania, Kroatia og Confederation of European Probation

Mål for prosjektperioden 2020 - juni 2022

 • rådgiving gjennom ulike arbeidsgrupper på sentralt og lokalt nivå i begge piloter
 • kapasitetsbygging gjennom utvikling av Training of Trainers program 
 • styrket samarbeid av straffesakskjeden mellom fengsel, friomsorg, domstoler og påtalemyndighet på sentralt og lokalt nivå
 • utviklet tilbakeføringsprogram i samarbeid med lokal kommune 
 • norsk importmodell introdusert gjennom Women Go IT programmet i et kvinnefengsel i Kharkiv og et servicesenter i fengsel for menn i Bila Tserkva
 • gjennomført småskala teknisk pilot for soning med elektronisk kontroll i Bila Tserkva