EØS-avtalen gir Norge tilgang til det europeiske handelsmarkedet. For inneværende programperiode - som avsluttes i 2024 - bidrar Norge med 2,8 milliarder EUR til 15 av EUs mindre velstående mottakerland. 

Fem hovedområder

Den økonomiske støtten er rettet mot fem hovedområder, som både supplerer og utfyller EUs egne utjevningsfond;

  1. Innovasjon, forskning, utdanning og konkurransekraft
  2. Sosial inkludering, ungdomsledighet og fattigdomsbekjempelse
  3. Miljø, energi, klimaendringer og karbonøkonomi
  4. Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter
  5. Justis- og innenrikssaker

De ovennevnte områdene er igjen fordelt på 23 programområder, hvor justisfeltet er et høyt prioritert område.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er med på å forvalte bruken av totalt 153 millioner EUR på kriminalomsorgsområdet i seks mottakerland; Bulgaria, Tsjekkia, Romania, Polen, Latvia og Litauen. KDI sitter i styringskomiteer for midlene i alle seks landene, og har stor innvirkning på hvordan midlene forvaltes. I tillegg har kriminalomsorgen også et engasjement i Kroatia. 

Totalt vil 21 norske prosjektpartnere bli involvert i til sammen 11 prosjekter. Det overordnede målet med samarbeidet er å bidra til at kriminalomsorgen i mottakerlandene utvikles og praktiseres i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Programmene skal i tillegg støtte opp under arbeid, prosesser og tiltak som reduserer tilbakefall til ny kriminalitet. Herunder er målene å bidra til økt bruk av alternative straffereaksjoner, forbedre innholdet i soningen gjennom å øke utdannings-, arbeids og aktivitetstilbudet for de innsatte, i tillegg til å bidra til å øke kvaliteten på utdanning av fengselspersonell. 

Lenker til mer informasjon om EØS-midlene: 

​Norske partnere

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og til sammen 21 fengsler og friomsorgskontor deltar som bilaterale prosjektpartnere i implementeringen av til sammen 11 prosjekter fordelt på seks land.

De norske prosjektpartnernes kompetanse og erfaring i implementeringen av prosjektene er helt sentral og en viktig forutsetning for å lykkes med å bidra i arbeidet med utvikle kriminalomsorgen i mottakerlandene.

Norske partnerne vil blant annet bidra med svært etterspurt kompetanse knyttet til utdanning av fengselspersonell, byggeteknisk kompetanse, bruk av alternative straffereaksjoner, drift og organisering av fengsel og ulike sikkerhetsregimer, dynamisk sikkerhet samt rehabiliteringstiltak/programmer.

I tillegg vil deres kompetanse hva gjelder normalitetsprinsippet og prinsippet om en sømløs straffegjennomføring være sentrale komponenter som går igjen i samtlige samarbeidsprogram.

Prosjektsamarbeid

KDI har i samarbeid med mottakerlandene utviklet et overordnet prosjektkonsept som med nasjonale tilpasninger og behov skal implementeres i alle seks land. Prosjektene bygger på prinsippet om en sømløs straffegjennomføring, god soningsprogresjon og økt bruk av alternative straffegjennomføringsformer. 

Konseptet omfatter bygging av pilotfengsler i tråd med internasjonale standarder der bygg og innholdet i soningen ses i sammenheng, med tilhørende etablering av overgangsboliger i enkelte land. Videre skal rehabiliteringstilbud til innsatte, herunder programvirksomhet og utdanning styrkes.

I tillegg skal det etableres opplæringssentre med fokus på utdanning og kompetansehevende tiltak for fengselspersonell. Etter endt utdanning /videreutdanning vil disse praktisere i de nye pilotfengslene der bruk av dynamisk sikkerhet som metode vil stå sentralt. 

Et av hovedmålene i prosjektene er å tilrettelegge for god tilbakeføring og et kriminalitetsfritt liv. I alle prosjektene arbeides det derfor for å styrke samarbeidet mellom fengsel, friomsorg, frivillige organisasjoner og lokale myndigheter samt styrke arbeidsprosesser og tiltak i tråd med normalitetsprinsippet.

Norsk kriminalomsorgs engasjement i ulike land

Bulgaria
Programtittel: «Justice»
Totalt budsjett: 30 mill. EUR (Kriminalomsorgen 25,2 mill. EUR ). 
Prosjektpartnere: Agder friomsorgskontor, Solholmen overgangsbolig, Åna fengsel, KRUS
Landansvarlig KDI: Kristin Saunes Franklin

Latvia
Programtittel: «Correctional services»
Totalt budsjett: 13 mill. EUR
Prosjektpartnere: Romerike fengsel avdeling Ullersmo, KRUS.
Landansvarlig KDI: Kristin Saunes Franklin

Litauen
Programtittel: «Justice and Home Affairs» 
Totalt budsjett: 33 mill. EUR ( Kriminalomsorg ca. 15,6 millioner EUR)
Prosjektpartnere: KRUS, Kriminalomsorgen Innlandet, Oslo overgangsbolig, Oslo friomsorgskontor, Bredtveit fengsel 
Landansvarlig KDI: Torunn Hasler 

Polen 
Programtittel: «Justice»
Totalt budsjett: 70 mill. EUR (56 mill. EUR til kriminalomsorg)
Prosjektpartnere: Bergen fengsel, Bjørgvin fengsel, Lyderhorn overgangsbolig, Sogn- og Fjordane friomsorgskontor og KRUS
Landansvarlig KDI: Stine Berger  

Romania
Programtittel: «Justice»
Totalt budsjett: 45 mill. EUR (31,8 mill. EUR til kriminalomsorg)
Prosjektpartnere: KRUS, Ravneberget fengsel og Østfold friomsorgskontor, Rogaland friomsorgskontor, Stavanger fengsel, Halden fengsel og Kriminalomsorgen Innlandet. 
Landansvarlig KDI: Ida Lindmo 

Tsjekkia 
Programtittel: «Justice»
Totalt budsjett: 6 mill. EUR
Prosjektpartnere: KRUS, Region Sør, Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor, Bastøy fengsel og Ila fengsel 
Landansvarlig KDI: Torunn Hasler