Samarbeidet omfatter:
 1. Etablere pilotavdelinger i to litauiske partnerfengsler for utprøving av dynamisk sikkerhet som arbeidsmetode, der ny kunnskap skal praktisere og dynamisk sikkerhet skal brukes som arbeidsmetode. 
   
 2. Etablering av et nytt utdanningssenter for kriminalomsorgen.
   
 3. Revidere fengselsbetjentutdanningen, samt opprette aspirantfengsler og gi opplæring av aspirantveiledere. 
   
 4. Etablere tre nye overgangsboliger og gi opplæring for nye ansatte i overgangsboligene.
   
 5. Styrke kompetansen hos ansatte i fengsel og friomsorg med flere kompetanseprogram. Herunder russamtalen, program mot ruspåvirket kjøring, sinnemestringsprogram, opplæring i dynamisk sikkerhet. Det er laget fire opplæringsfilmer fra norske fengsler og gitt opplæring til gruppeveiledere i bruk av filmene i opplæringen. Samtidig har det blitt utviklet en ledelsesplattform  i tråd med Litauens nye strategi for fengsel – og friomsorg. Hospitering og jobbskygging benyttes i store grad mellom norske og litauiske prosjektpartnere. 
   
 6. Styrke samarbeidet mellom fengsel og friomsorg gjennom opprettelse av to TOG-avdelinger i de litauiske partnerfengslene.
   
 7. Styrke samarbeid mellom fengsel, friomsorg og frivillige organisasjoner.
   
 8. Samarbeid om en strategi for å etablere fotlenkesoning og styrke bruken av straffegjennomføring  i samfunnet.
   
 9. Etablere aktivitetssentre for innsatte i pilotfengslene for å sikre meningsfylt aktivisering av innsatte.
   
 10. Styrke partssamarbeidet og vernetjenesten i Litauisk kriminalomsorg. 
   
 11. Litauen måler kvaliteten i fengselssoningsforhold og ansattes arbeidsforhold gjennom MQPL+ (Measuring Quality of Prison Life og Staff Quality of Life) også benevnt som klimaundersøkelse i norsk kriminalomsorg.