Straffegjennomføringsloven §12 gir mulighet til at innsatte i noen tilfeller kan gjennomføre straffen i en institusjon.Straffegjennomføring i institusjon er fortsatt en ubetinget fengselsstraff, selv om den gjennomføres i en institusjon som ikke ligger under kriminalomsorgen.

Hvem soner i institusjon?

De som gjennomfører straff på denne måten er gjerne personer med rusmiddelproblemer, lettere psykiske problemer, atferdsforstyrrelser, tilpasningsproblemer mv og kan gjennomføres i behandlings- eller omsorgsinstitusjon, mødrehjem, bo - og arbeidstreningsinstitusjon, sykehjem og barnevernsinstitusjon.

Overføring til en institusjon kan skje når som helst under straffegjennomføringen. Ofte vil det være mest aktuelt med en overføring på slutten av gjennomføringstiden for at innsatte skal kunne få en gradvis overgang til samfunnet utenfor og for at man lettere skal kunne forberede løslatelsen. Oppholdet skal normalt ikke vare mer enn tolv måneder.

Kriminalomsorgens avgjørelse

Det er kriminalomsorgen som avgjør søknader om straff i institusjon. Når søknaden sendes kriminalomsorgen, må det vedlegges en bekreftelse på at man har plass på en rehabiliteringsinstitusjon. Søknader sendes til kriminalomsorgsregionen eller fengselet der man er innkalt til soning. 

Innvilges kun i særlige tilfelle.

Straffegjennomføring ved heldøgnsopphold i institusjon innvilges kun i særlige tilfeller. Forutsetningen er normalt at kriminalomsorgen selv ikke har et tilbud som imøtekommer domfeltes særlige behov, for eksempel programvirksomhet, overføring til overgangsbolig eller lignende.