Utlysning av stillinger

Alle ledige stillinger i kriminalomsorgen lyses ut via JobbNorge

 

Kvalifikasjonsprinsippet

I staten gjelder kvalifikasjonsprinsippet, som innebærer at den som er best kvalifisert for stillingen skal ansettes, jf. statsansatteloven § 3. Kvalifikasjonsprinsippet bygger på grunnleggende og ulovfestede prinsipper om likebehandling, rettferdighet og saklighet. Kriteriene i kvalifikasjonsvurderingen er utdanning, erfaring og personlig egnethet

Inkluderingsdugnaden
Inkluderingsdugnaden har som mål at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb. Staten skal gå foran i dugnaden. Dette kan du lese mer om på Statens arbeidsgiverportal (dfo.no).

Vitnemålsportalen

Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og er gratis å benytte.

Intervju og referanser

Når søknadsfristen har gått ut gjør vi en vurdering av søkerne, og her ser vi kandidatene opp mot kvalifikasjonskravene i den aktuelle stillingen.

Vi gjennomfører således intervju av de mest aktuelle kandidatene. Vi gjør referanseintervju med kandidater som er aktuelle for stillingen, ofte etter gjennomførte intervjurunder. Det er ulikt hvor mange referanser vi ønsker å innhente utfra hvilket nivå stillingen er på.

Forslag til ansettelse

Når vi har gjennomført intervjuer skrives forslag til ansettelse, som sendes ansettelsesrådet der representanter fra arbeidsgiversiden sammen med tillitsvalgte gjør en vurdering.

Tilbudsbrev og oppstart

Tilbudsbrev sendes kandidaten(e) som er innstilt først, takket en kandidat nei går tilbudet videre nedover de innstilte kandidatene. Oppstart avtales med leder eller opplyses om i tilbudsbrevet.

Politiattest

Det følger av lov om gjennomføring av straff mv. av 18.05.01 nr. 21 § 8 at det ikke må være noe å utsette på vandelen til ansatte i kriminalomsorgen. Uttømmende politiattest sendes oss før oppstartdato. Politiattesten bestilles på www.politiet.no. Last opp tilbudsbrevet som bekreftelse på formål. 

Sikkerhetsklarering

Sikkerhetsklarering gjelder kun noen av våre stillinger. Sikkerhetsklarering er en avgjørelse tatt av klareringsmyndigheten om en persons antatte sikkerhetsmessige skikkethet for behandling av sikkerhetsgradert informasjon.