Organisering

Kriminalomsorgen er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer, på følgende måte:

Organisasjonskart for kriminalomsorgen

De tre nivåene

Direktorat 
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har det øverste faglige og administrative ansvaret for kriminalomsorgen. Direktoratet ledes av direktør Lise Sannerud.

Regioner
Det er fem regioner i kriminalomsorgen. Disse har ansvar for straffegjennomføringen innenfor regionens grenser og skal sikre helhetlig ressursutnyttelse og et godt samarbeid med andre regioner. 

Fengslene, overgangsboligene og friomsorgskontorene
Fengslene og friomsorgskontorene har ansvaret for den daglige driften av sin enhet.

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er er kompetansesenter for kriminalomsorgen i Norge. KRUS tilbyr en toårig høgskolekandidatutdanning i straffegjennomføring (fengselsbetjentutdanning) og er det eneste stedet i Norge du kan utdanne deg til fengselsbetjent. I tillegg driver KRUS forskning og formidlingsarbeid, og tilbyr etatsrettet utdanning for verksbetjenter, samt etter- og videreutdanning for ansatte i kriminalomsorgen og hos samarbeidspartnere.