Kriminalomsorgen står for den første avgrensningen av målgruppen, basert på en systematisk screening av informasjon om den enkeltes straffesakshistorikk.

Innsatte som ut fra denne oversikten antas å være i målgruppen for behandling, får deretter oppfølging av egne BASIS-koordinatorer i fengslene der de soner, med mål om å motivere til samtaler med BASIS’ behandlingsteam.