Tildeling over statsbudsjettet

For 2020 var det totale budsjettet på 28 231 000 kr. Herav ble 26 144 000 kr. fordelt av Stortinget uten en søknadsprosedyre. Denne fordelingen var som følger: 

Totalt 26 144 000

Midler fordelt av KDI

Ovenstående innebærer at det søkbare beløpet hos Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) var på 2 087 000 kr.

Det kom inn totalt 40 søknader med et omsøkt totalbeløp på 18 372 269 kr., altså nesten 9 ganger det tilgjengelige beløpet. Til sammenligning var det 5 397 000 kr. tilgjengelig i 2019 etter at Stortinget hadde forhåndsfordelt. 

Søknadene ble vurdert etter en rekke med 22 vektede kriterier som ble tilsendt alle søkere som vedlegg ved avgjørelsen og som i mer generelle ord ble beskrevet i utlysningen. 
 
Totalsummen av scoringen på de ulike kriterier er avgjørende for om en søker får tilskudd og hvor høy det blir. Det ble avholdt 31 000 kr. til eventuell klagebehandling. Resultatet er som følger: 

Totalt 2 056 000