Ringerike fengsel har og Romerike fengsel avdeling Ullersmo har begge en egen avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. 

I avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå kan det innsettes domfelte og varetektsinnsatte som antas å medføre særlig rømningsfare, fare for anslag utenfra for å bistå til rømning, fare for gisseltaking eller fare for ny, særlig alvorlig kriminalitet. Når andre sikkerhetsmessige tiltak har vist seg som eller fremstår som åpenbart utilstrekkelige, kan også innsatte som har gjort seg skyldig i gjentatt vold eller særlig truende atferd omfattes.

Lite brukt

Særlig høyt sikkerhetsnivå er lite brukt: I årene 2002- 2023 (pr. november) var det totalt 14 innsatte som satt på særlig høyt sikkerhetsnivå i kortere eller lengre tid.

Seks måneder av gangen

Innsettelse i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå kan vare i inntil seks måneder av gangen. Oppholdet kan fortsette uten avbrudd dersom kriminalomsorgen etter en fornyet vurdering bestemmer dette i et nytt vedtak.

Fellesskap med andre innsatte

Innsatte i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå skal ikke ha fellesskap med innsatte fra andre avdelinger. Isolasjonsforebyggende tiltak i form av for eksempel begrenset samvær med innsatte fra andre avdelinger kan imidlertid vurderes i det enkelte tilfelle.

Avgjørelse om flere innsatte på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå skal ha fellesskap med hverandre skal blant annet tas på bakgrunn av politiinformasjon og andre opplysninger om innsatte som Kriminalomsorgen har mottatt. 

Arbeid, opplæring, program eller andre tiltak

Begrensninger i fellesskapet skal kompenseres med utvidet kontakt med tilsatte og tilfredsstillende arbeids-, opplærings- og andre aktivitetstilbud og fritidssysler.

Helse

Innsatte har regelmessig tilsyn av lege. I all hovedsak skal alt medisinsk tilsyn og behandling gjennomføres på avdelingen med særlig høyt sikkerhetsnivå. 

Besøk

Gjennomføring av besøk til innsatte i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå skal på forhånd være godkjent av leder av fengselet. Besøk skal som et utgangspunkt gjennomføres med glassvegg og avlytting eller med en tilsatt i rommet. Fengselet kan gi lettelser i disse kontrolltiltakene etter forhåndssamtykke fra regionalt nivå. Alle samtaler skal føres på norsk eller engelsk eller et språk den tilsatte som utfører kontrollen behersker. 

Kriminalomsorgen kan nekte besøk dersom det er grunn til å anta at besøket vil bli misbrukt til planlegging eller gjennomføring av straffbar handling, unndragelse av gjennomføringen eller handlinger som vil kunne forstyrre ro, orden og sikkerhet, jf. straffegjennomføringsloven § 31.

Postsendinger

Postsendinger til og fra innsatte skal kontrolleres ved gjennomlysing eller lignende, og åpnes og gjennomleses før de utleveres eller sendes. Slike sendinger kan helt eller delvis inndras. Den samme kontroll kan gjennomføres av sendinger innsatte allerede har mottatt. Korrespondanse skal foregå på norsk eller engelsk eller et språk den tilsatte behersker. 

Kriminalomsorgen kan nekte å utlevere eller sende postsending til eller fra innsatte dersom sendingen inneholder opplysninger om planlegging eller gjennomføring av straffbar handling, unndragelse av gjennomføringen eller handlinger som vil forstyrre ro, orden og sikkerhet, jf. straffegjennomføringsloven § 30.

Telefonsamtaler

Alle telefonsamtaler skal på forhånd godkjennes av lokalt nivå.

Kriminalomsorgen kan beslutte å avlytte telefonsamtaler dersom dette er nødvendig og forholdsmessig. I den konkrete vurderingen skal spesifiserte sikkerhetsmessige grunner veies mot belastningen som telefonkontroll påfører den innsatte.

Telefonsamtaler med offentlig forsvarer/myndighetsrepresentant, herunder diplomatisk eller konsulær representant, skal ikke avlyttes.

Kriminalomsorgen kan nekte innsatte å telefonere dersom det er grunn til å anta at telefonsamtalen vil bli misbrukt til planlegging eller gjennomføring av straffbar handling, unndragelse av gjennomføringen eller handlinger som vil forstyrre ro orden og sikkerhet.