Om programmene

Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet.

Programmene kan gjennomføres i grupper eller individuelt. Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster, blant annet gjennom metoder basert på kognitiv teori.

Fengslene og friomsorgskontorene har forskjellig tilbud og i ulikt omfang. Informasjon om dette finner du under hvert enkelt fengsel og friomsorgskontor.

Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet.

Frivillig eller som en del av straffen

Programmer kan tilbys varetektsinnsatte og domfelte til fengselsstraff, samfunnsstraff og strafferettslige særreaksjoner. Deltakelse i program er frivillig, så lenge det ikke klart framgår at det er en del av innholdet i straffen, for eksempel i samfunnsstraff.

Program mot ruspåvirket kjøring og Narkotikaprogram med Domstolskontroll er annerledes ettersom de er en egen straffereaksjon i form av betinget dom. Domfelte skal informeres om innholdet i programmet før deltakelse.

Før en domfelt eller varetektsinnsatt tilbys å delta i et program, skal det vurderes om programmet er et egnet tilbud for vedkommende ut ifra domfeltes risiko- og behovsprofil, samt om tilbudet gis på et riktig tidspunkt. Denne vurderingen tas på bakgrunn av vedkommende sin totale situasjon sett opp mot det aktuelle programmets målgruppe og innhold.