Ved fengsler hvor det tjenestegjør fengselsprest, utfører denne tjenestene for innsatte som er medlem i Den norske kirke eller som selv etterspør geistlig tjeneste fra fengselspresten. Innsatte fra andre trossamfunn, religioner eller livssyn skal, dersom den innsatte selv ønsker det, kunne motta prest eller sjelesørger fra vedkommendes religiøse eller livssynsmessige menighet eller organisasjon.

Prest eller sjelesørger skal budsendes når innsatte ønsker å tale med ham eller henne. Så langt det er praktisk mulig sier retningslinjene til straffegjennomføringsloven at det skal avsettes egnede lokaler i fengslene til gudstjeneste eller annen religiøs eller livssynsmessig seremoni, sjelesorg eller religiøs eller livssynsmessig rådgivning.