Dersom løslatelse på prøve medfører at den gjenstående straffetid blir mindre enn 14 dager, kan prøveløslatelse bare skje dersom tungtveiende grunner taler for det. Domfelte som er dømt i utlandet til fengsel i mer enn 21 år, og som er overført til gjennomføring av straffen i Norge, kan løslates på prøve etter å ha vært fengslet i minst 14 år. Prøveløslatelse er en del av straffen, og perioden med prøvetid og eventuelle vilkår skal være en integrert del av straffegjennomføringen.

Møteplikt

Dersom det fremstår som nødvendig for å gjennomføre prøveløslatelsen på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, skal det settes som vilkår at prøveløslatte i en tidsavgrenset periode skal møte for kriminalomsorgen i upåvirket tilstand. Dette vil som oftest skje ved et friomsorgskontor. Hovedformålet med perioden med møteplikt er å hindre tilbakefall ved å fremme domfeltes evne til å motvirke et kriminelt handlingsmønster gjennom kontrolltiltak.

Vilkår

Dersom det fremstår som nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring, skal kriminalomsorgen i perioden med møteplikt fastsette at prøveløslatte skal:

  • overholde bestemmelser om bosted
  • møte i upåvirket tilstand hos offentlig myndighet, person eller organisasjon etter kriminalomsorgens anvisning
  •  overholde bestemmelser om behandling
  •  overholde bestemmelser om oppholdssted, arbeid eller opplæring
  • unnlate å ha samkvem med bestemte personer

Brudd på prøveløslatelsesvilkårene

Hvis prøveløslatte bryter prøveløslatelsesvilkår, kan det gis muntlig advarsel, innkalles til innskjerpingssamtale og/eller pålegges nye vilkår. Dersom den prøveløslatte på nytt bryter kravene eller de fastsatte vilkårene, kan saken kan bringes inn for retten med begjæring om gjeninnsettelse med sikte på fullbyrding av den resterende fengselsstraffen.