Informasjon om dagpenger

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) regulerer årlig dagpengenes størrelse og fastsetter nærmere vilkår.

Den innsatte skal få informasjon om hva han eller hun får i dagpenger, og ved utgangen av hver måned skal den innsatte få vite hvor mye som står inne på hans eller hennes konto. Deltakelse i arbeid, programvirksomhet, opplæring og andre tiltak innenfor aktivitetsplikten godtgjøres likt. Inntekten av det arbeid som utføres i fengslene tilfaller staten.

Grunnlag for utbetaling av dagpenger

Arbeidstiden er vanligvis fra kl. 08.00 til kl. 15.00. Annen arbeidstid kan fastsettes der dette er nødvendig av hensyn til fengselets drift. På helgedager skal det i alminnelighet bare utføres arbeid som er nødvendig for driften. Det er lik arbeidstid for opplæring, produksjon og økonomiarbeid.

Kriminalomsorgen kan gi ekstra tillegg ved arbeidsoppgaver som er spesielt viktig for fengselet, etter fastsatte satser. Innsatte kan trekkes i dagpenger ved ureglementert fravær og for dårlig arbeidsinnsats. Ved vurdering av arbeidsinnsatsen må man se hen til den innsattes evner, helse og andre forhold. Innsatte som uteblir fra eller nekter å ta del i den aktiviteten de er satt til, skal ikke gis dagpenger.

Det er mulighet for å kombinere arbeid, programvirksomhet, opplæring og andre tiltak innenfor aktivitetsplikten.