Sentrale beslutninger

I mars ble de omfattende tiltakene iverksatt av regjeringen fulgt opp med en lang rekke tiltak innad i kriminalomsorgen. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) innførte en rekke tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, med store konsekvenser for vår virksomhet – også for våre ansatte. Men vi så det som helt nødvendig og i tråd med det nasjonale målet om å forhindre spredning av smitte. 

Innførte tiltak for ansatte var for eksempel: 

  • bruk av hjemmekontor
  • endrede rammer for arbeidstid
  • avlysning av alle kurs, møter, konferanser og tjenestereiser
  • hjemmekarantene
  • reiserestriksjoner
  • forsterket dialog med fagforeningene

Vi rapporterer jevnlig til Justis- og beredskapsdepartementet om iverksatte tiltak, samt hvilke konsekvenser disse kan få på sikt, både økonomisk og arbeidsbelastningsmessig. Vi gjorde grundige vurderinger rundt eventuelle ekstraordinære tiltak på arbeidslivsområdet som skulle hjelpe oss å håndtere korona-situasjonen.

I lys av den den generelle smittesituasjonen, smittesituasjonen i kriminalomsorgen, samt de lettelser som finner sted i samfunnet for øvrig, har KDI vurdert at det i mai kan lempes på en rekke av tiltakene for ansatte.

KDI og Helsedirektoratet samarbeider tett, og Helsedirektoratet har kommet med en rekke anbefalinger til kriminalomsorgen for å hindre smitte og spredning av viruset. Denne dialogen vil bli oppretthold, også nå når situasjonen er mer stabil. 

Grunnet uvissshet i hvordan smittespredning vil utarte seg fremover, vil kriminalomsorgen følge situasjonen nøye og eventuelt vurdere å gjeninnføre tiltak.

Nett-tips

Vi anbefaler ansatte å følge med på disse nettsidene for oppdatert helseinformasjon: