Overføring til straffegjennomføring i hjemlandet

Utgangspunktet i internasjonal strafferett er at straff skal fullbyrdes i den stat hvor dommen er avsagt. Imidlertid kan rehabiliteringshensyn og sosiale forhold gjøre det hensiktsmessig å overføre domfelte til fortsatt straffegjennomføring i vedkommendes hjemland.

Overføring til fortsatt straffegjennomføring i utlandet

Overføring til fortsatt straffegjennomføring i annet land kan skje i medhold av ulike hjemmelsgrunnlag. Det skilles mellom overføring med og uten den domfeltes samtykke.

Grunnlag for overføring på frivillig basis

Bilateral avtale
Norge har inngått en bilateral overføringsavtale med Thailand. I tillegg har Norge inngått bilaterale avtaler om soningsoverføring med Romania, Latvia og Litauen.

  1. Overføring når det ikke foreligger avtale (ad hoc)
    Lov om overføring av domfelte § 13 gir hjemmel for å søke overføring til andre land enn de som omfattes av ovennevnte grunnlag dersom det foreligger særlige grunner til dette.